Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی تعامل معلم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 51 تا 70)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی نسخة فارسی پرسشنامة تعامل معلم (QTI؛ لارداسمی و کنی، 2001) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به نسخة کوتاه پرسشنامة تعامل معلم پاسخ دادند. در این مطالعه، به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة تعامل معلم به ترتیب از روش­های آماری تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة تعامل معلم بر پایة نرم­افزار AMOS نشان داد که در نمونة معلمان ایرانی ساختار هشت­عاملی پرسشنامة تعامل معلم مشتمل بر رهبری، رفتار کمک کننده/دوستانه، درک کردن، مسئولیت­پذیری/آزادی فراگیر، نامطمئن بودن، ناراضی بودن، تنبیه کردن و سختگیر بودن با داده­ها برازش قابل قبولی داشت. ضرایب همسانی درونی مقیاس‌های چندگانة پرسشنامة تعامل معلم بین 55/0 تا 70/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که پرسشنامة تعامل معلم برای سنجش مدل رفتار رابطة بین­فردی در نمونة معلمان ایرانی، ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه ها:

تحلیل عاملی تاییدی ، روایی عاملی ، همسانی درونی ، پرسشنامة تعامل معلم


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.