Skip to main content
فهرست مقالات

نقش میانجیگری ساختار سازمانی در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کرمانشاه

نویسنده:

(12 صفحه - از 39 تا 50)

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی وتعهد سازمانی با نقش واسطهای ساختار سازمانی درادارات آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل110نفراز کارکنان شاغل در اداره آموزش وپرورش ناحبه1 شهرکرمانشاه بود که با استفاده از فرمول کوکران 85 نفر بعنوان نمونه انتخاب شد. گردآوری داده‌ها به وسیله 3 پرسشنامه‌ها استاندارد «تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، و ساختار سازمانی، انجام شد. تجزیه تحلیل داده‌ها در دوبخش بوسیله آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی درصد، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، چندگانه، و تکنیک مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS 22 و لیزرل تجزیه و تحلیل انجام شد تاثیر بین فرهنگ ماموریتی و تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطهای ساختار سازمانی در اداره آموزش پرورش شهرستان کرمانشاه برابر 0. 613 بوده و سطح معناداری ان برابر 0. 033 و کمتر از 0. 05 است لذا می‌توان نتیجه گرفت که بین فرهنگ ماموریتی و تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطهای ساختار سازمانی در اداره آموزش پرورش شهرستان کرمانشاه رابطه وجود دارد نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با نقش واسطهای ساختار سازمانی ارتباط معناداری دارند و هر سه متغییر بر فرآیند سازمان و در نتیجه عملکرد کارکنان در سازمان نقش آفرینی می‌نمایند.

کلیدواژه ها:

معادلات ساختاری ، تعهد سازمانی-فرهنگ سازمانی-ساختار سازمانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.