Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش دربین معلمان ابتدایی

نویسنده:

(12 صفحه - از 51 تا 62)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش در بین معلمان ابتدایی انجام شده است. اجرای این پژوهش، توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری روش بوده و جامعه آماری مشتمل بر کلیه معلمان ابتدایی شهرستان املش (500 نفر) می‌باشد که از جامعه حاضر حجم نمونه آماری توسط جدول مورگان 230 نفر محاسبه و با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی (کویین و گارت، 1991)، پرسشنامه کارآفرینی بارینگر و بلودرن (1999) و پرسشنامه تسهیم دانش وانگ و همکاران (2008) بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده و برازش مدل با شاخص‌های برازش بررسی شد. اهم یافته‌ها حاکی از آن است که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برون‌زا و درون‌زا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش در فرهنگ سازمانی منجر به افزایش در نمرات کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش می‌شود. به علاوه افزایش در تسهیم دانش همراه با افزایش در نمرات کارآفرینی سازمانی می‌باشد. در نهایت مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که تسهیم دانش تاثیر فرهنگ سازمانی را بر کارآفرینی سازمانی میانجی گری می‌کنند. در پایان پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج حاصل شده ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، کارآفرینی سازمانی ، تسهیم دانش ، معلمان ابتدایی املش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.