Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

نویسنده:

(19 صفحه - از 7 تا 25)

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی در دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری معاونت‌های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان به تعداد 344 نفر در سال 95-1394 بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، به تعداد 182 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری، تصادفی متناسب با حجم بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شد: ساختار سازمانی محقق ساخته بر اساس پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (1987) و چن و هوانگ (2007)؛ پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی با قابلیت یادگیری سازمانی و مؤلفه‌های آن رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ساختار سازمانی و ابعاد آن قادر به‌پیش بینی قابلیت یادگیری سازمانی می‌باشند (05/0 ≥P). همچنین نتایج آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد بین ادراک کارکنان از ساختار سازمانی بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی به جزء سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0≤P)؛ و بین قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی به جزء جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 ≥P).

خلاصه ماشینی:

بر طبق رويکرد استراتژيک ، مفهوم سازمان يادگيرنده و قابليت يادگيري سازماني بر ايجاد تغييرات در طريقه سنتي برخورد با مديريت کسب وکارها دلالت دارد (پرهالاد و همل ٤، ١٩٩٠: ٨٥، به نقل از خورشيد و پاشازاده ، ١٣٩٣)، که به نوبت نيازمند منابع ملموس و ناملموس يا مهارت ها و يک قابليت پوياي حقيقي که با ويژگي هاي ارزشمند بودن ، نادر بودن ، غيرقابل جايگزين بودن و تقليدناپذير بودن توصيف شده باشد، است ؛ و درنهايت ، به سازمان امکان مي دهد به وسيله طراحي استراتژي هاي 1- Sukirno & Siengthai 2 - Mousavi, Matin, Kashani, Mortazavi & Sabegh 2- Teece 3- Prahalad & Hamel توليد ارزش ، به بازده هاي بالاتر از حد متوسط ، ارزش برتر براي مشتري در بلندمدت و اشکال جديد مزيت رقابتي دست يابد (چيوا و همکاران ، ٢٠٠٧). همچنين غلامي، رجائي پور، کرمي و ملکي مقدم (١٣٩٢) در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند که بين 1 - Chen, Huang & Hsiao 2 - Robbins 3- complexity 4 - formality ابعاد ساختار سازماني با خلاقيت و يادگيري سازماني رابطه معنيداري وجود دارد. همچنين نامور عرباني (١٣٩٤) در پژوهش خود به اين نتايج دست يافت که بين ابعاد ساختار سازماني با يادگيرنده بودن سازمان آموزش وپرورش رابطه وجود دارد. علاوه بر اين نتايج پژوهش نشان داد که سابقه خدمت به عنوان عامل تأثيرگذاري بر روي ادراک افراد از ساختار سازماني و قابليت يادگيري سازماني شناخته شده است (جداول شماره ٦ و ٧).

کلیدواژه ها:

ساختار سازمانی ، دانشگاه اصفهان ، قابلیت یادگیری سازمانی ، کارکنان اداری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.