Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی و هوش معنوی در بین مدیران مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه گنج

نویسنده:

(16 صفحه - از 63 تا 78)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی و هوش معنوی در بین مدیران مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه گنج بود این پژوهش، در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی قراردارد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه اول و دوم مدارس دولتی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی 95-96 که تعداد 86 نفر، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 70 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ابزارهای جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ در این‌ پژوهش برای متغیر مدیریت استراتژیک (پرسشنامه گوریان و همکاران (1390)، برای متغیر هوش اخلاقی (پرسشنامه لنیک و همکاران (2005) و برای متغیر هوش معنوی (پرسشنامه کینگ (2008) بودند. اطلاعات با نرم افزار SPSS 23 با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون آماری استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان‌ داد که بین مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی  و ابعاد آن (درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش) رابطه مثبت معناداری وجود داشت (01/0>p). همچنین بین مدیریت استراتژیک با هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر انتقادی وجودی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی و ایجاد موقعیت هوشیاری) رابطه مثبت معناداری وجود داشت (01/0>p).

کلیدواژه ها:

مدیریت استراتژیک ، هوش اخلاقی و هوش معنوی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.