Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

نویسنده:

(14 صفحه - از 99 تا 112)

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و فرهنگ سازمانی کارکنان با بلوغ سازمانی در دانشکده فنی و حرفهای دکتر شریعتی تهران با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشکده فنی و حرفهای دکتر شریعتی تهران در سال 95 – 1394 بوده که تعداد آن‌ها (291) نفر می‌باشند. تعداد نمونه طبق جدول مورگان تعیین و سپس به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد (165) نفر مشخص شد. ابزار تحقیق دو پرسشنامه استاندارد و یک پرسشنامه محقق ساخته بوده که به منظور سنجش بلوغ سازمانی کارکنان پرسشنامه محقق ساخته با 20 سوال، ویژگی‌های شخصیتی پرسشنامه مک کری و کوستا (1992) با 60 سوال و فرهنگ سازمانی با پرسشنامه رابینز (1999) با 56 سوال استفاده شده است و اعتبار آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تعیین گردید، داده‌های گردآوری شده با استفاده از شاخص‌های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری و جدول آنووا تجزیه و تحلیل شدهاند. نتایج نشان می‌دهد: 1) بین متغیر بلوغ سازمانی و فرهنگ سازمانی همبستگی بالایی وجود دارد، هرچه میزان فرهنگ  سازمانی بالا رود، میزان بلوغ سازمانی نیز بالا خواهد رفت. 2) بین ویژگی شخصیتی و ابعاد آن با بلوغ سازمانی مشخص شد که عامل برون گرایی بالاترین تاثیر را بر متغیر بلوغ سازمانی دارد. 3) بین فرهنگ سازمانی ومولفه‌هایش با بلوغ سازمانی مولفه خلاقیت و نوآوری بالاترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، ویژگی های شخصیتی ، بلوغ سازمانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.