Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جامعه شناختی آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان دانشگاه کردستان

نویسنده:

(19 صفحه - از 61 تا 79)

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی عوامل موثر بر اگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی انجام شده است. و هدف شناسایی میزان تاثیر عوامل (جنسیت– سن – رشته تحصیلی وپایگاه اقتصادی و اجتماعی)است. روش تحقیق از نظر شیوه گرداوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه کردستان به تعداد 8170 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 366 نفر بوده است. که این تعداد به شیوه خوشه ای ساده از بین کلیه دانشجویان رشته های مختلف انتخاب گردیده اند. ابزار گرد اوری داده ها پرسشنامه بوده است. داده های گرداوری شده از طریق امار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میزان اگاهی از حقوق شهروندی دانشجویان در سطح مطلوبی قرار ندارد. همچنین می توان گفت که از نظر جنسیت مردان از اگاهی بیشتری نسبت به زنان برخوردار بودند.در رابطه با وضعیت تاهل نیز متاهلین از اگاهی بیشتری برخوردار بودند.

خلاصه ماشینی:

در این راستا آزمون تحلیل واریانس یک طرفه معنادارگردیده به نحوی که مقدار آزمون F برابر با ١٦٨/ ٤ و سطح معناداری برآورد شده قابل قبول است ٠/٠٠٦ = Sig پس می توان گفت با اطمینان ٩٩ درصد بین آگاهی از حقوق مدنی با پایگاه اقتصادی به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد. در این راستا آزمون تحلیل واریانس یک طرفه معنادارگردیده به نحوی که مقدار آزمون F برابر با ٣/٣١٠ و سطح معناداری برآورد شده قابل قبول است ٠/٠٠٠ = Sig پس می توان گفت با اطمینان ٩٩ درصد بین آگاهی از حقوق فرهنگی با پایگاه اقتصادی به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد. در این راستا آزمون تحلیل واریانس یک طرفه معنادارگردیده به نحوی که مقدار آزمون F برابر با ٧/٢٤٢ و سطح معناداری برآورد شده قابل قبول است ٠/٠٠٠ = Sig پس می توان گفت با اطمینان ٩٩ درصد بین آگاهی از حقوق سیاسی با پایگاه اقتصادی به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد. دراین راستا آزمون تحلیل واریانس یک طرفه معنادارگردیده به نحوی که مقدار آزمون F برابر با ١٠/٣٦٥ و سطح معناداری برآورد شده قابل قبول است ٠/٠٠٠ = Sig پس می توان گفت با اطمینان ٩٩ درصد بین آگاهی از حقوق اجتماعی با پایگاه اقتصادی به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست امده از تحقیق میزان اگاهی از حقوق شهروندی دانشجویان در همه ابعـاد سیاسی- اجتماعی-فرهنگی و مدنی نسبت به میانگین جامعه در سـطح پـایینی قـرار گرفتـه اسـت و همچنین می توان گفت که از نظـر جنسـیت مـردان از اگـاهی بیشـتری نسـبت بـه زنـان برخـوردار بودند.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، شهروند ، دانشجو ، اگاهی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.