Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر تاسیس صنایع نفت و گازبر الگوهای رفتاری و هنجارهای ارزشی

نویسنده:

(14 صفحه - از 81 تا 94)

چکیده:

هدف پژوهش بررسی تاثیر تاسیس صنایع بر الگوهای رفتاری و ارزش های اجتماعی در شهرستان مهر در سال 1394 است. جامعه آماری پژوهش 39212 نفر افراد بالاتر از 18 سال ساکن این شهرستان است. حجم نمونه برآمده از فرمول نمونه گیری کوکران 315 نفر است و شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین اعتبار و پایایی گویه ها از آزمون تحلیل محتوا و آلفای کرونباخ و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای اشتغال مردم بومی، توسعه جوامع سنتی، بهبود کیفیت زندگی، بروز آسیب های اجتماعی، اشاعه فرهنگی، تغییر ارزش های مردم، شیوه معیشت، سبک زندگی و رفاه اجتماعی از یک سو و تاسیس صنایع از سوی دیگر رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. از این پژوهش این نتیجه کلی استنباط می شود که بین فرایند مدرن شدن و روابط سنتی در ایران نوعی تعارض وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

ب : تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها فرضیه اول : رابطه بین تأسیس صنایع و ایجاد اشتغال مردم بومی شهرستان مهر جدول ٢: رابطه بین تأسیس صنایع و اشتغال {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} همان گونه که در جدول بالا مشاهده میشود، سطح معناداری برابر با ٠/٠٠٠ و درجه آزادی برابر با ١٠ هست ؛ بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که در جامعه موردپژوهش ، بین تأسیس صنایع و ایجاد اشتغال رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه دوم : رابطه بین تأسیس صنایع و توسعه جوامع سنتی رابطه جدول ٣: رابطه بین تأسیس صنایع و توسعه جامعه سنتی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} جدول فوق نشان میدهد که سطح معناداری محاسبه شده ٠٠٠٠=sig هست ؛ بنابراین بین دو متغیر تأسیس صنایع و توسعه جوامع سنتی رابطه معنیداری وجود دارد و نشان میدهد تأسیس صنایع در اجتماعات محلی و جوامع سنتی باعث افزایش درآمد ملی، تأسیس مراکز دانشگاهی و بهداشتی و همچنین باعث گسترش راه های ارتباطی میشود که این مورد در خصوص شهرستان مهر نیز صدق میکند. فرضیه سوم : رابطه بین تأسیس صنایع و بهبود کیفیت زندگی جدول ٤: رابطه بین تأسیس صنایع و کیفیت زندگی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} جدول بالا نمایانگر سطح معناداری برابر با ٠/٠٠٠ و درجه آزادی برابر با ١٠ هست ؛ بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که در جامعه موردپژوهش بین تأسیس صنایع و بهبود کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

الگوهای رفتاری ، هنجارهای ارزشی ، شهرستان مهر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.