Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر شبکه های اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان شهرستان گرمسار

نویسنده:

(23 صفحه - از 113 تا 135)

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان شهر گرمسار بوده است. به این منظور از روش نمونه گیری سهمیه ای سیستماتیک و تصادفی برای انتخاب نمونه استفاده شد. به این صورت که 380 نفر از جوانان شهر گرمسار به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری هویت اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته همچنین برای سنجش متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی از تعداد ساعاتی که فرد در شبانه روز صرف شبکه های اجتماعی می کند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی بکار برده شد. یافته ها نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و هویت قومی، دینی، ملی و جهانی رابطه معنادار وجود دارد. رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با هویت جهانی مثبت، اما رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با هویت قومی، دینی و ملی منفی است.

خلاصه ماشینی:

بنابراین در این تحقیق سعی شده است که تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار بگیرد. در این بخش سطوح مختلف متغیر ملاک (هویت قومی، هویت دینی، هویت ملی و هویت جهانی) به طور جداگانه در تحلیل رگرسیون بر حسب متغیر پیش بین (میزان استفاده از شبکه های اجتماعی) مورد بررسی قرار می گیرد. ضرایب بتای بدست آمده در جدول نشان می دهد که تغییر یک واحد انحراف معیار در متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یک متغیر پیش بین موجب ٠/٦٠ انحراف معیار تغییر در متغیر هویت قومی می شود. بنابراین معادله رگرسیون برای هویت دینی با توجه به مقدار ثابت و ضریب b که مشارکت آن از نظر آماری معنادار می باشد به قرار زیر است : (١٨٧-)+٤٦٠=Yمیزان استفاده از شبکه های اجتماعی (رجوع شود به تصویر صفحه) نتایج آزمون رگرسیون در جدول فوق نشان می دهد، ضریب تعیین ٠/٦٤ تغییرات در متغیر هویت ملی توسط متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تبیین می شود. بنابراین معادله رگرسیون برای هویت ملی با توجه به مقدار ثابت و ضریب b که مشارکت آن از نظر آماری معنادار می باشد به قرار زیر است : (٣٢٤-)+٢٠٧=Yمیزان استفاده از شبکه های اجتماعی (رجوع شود به تصویر صفحه) نتایج آزمون رگرسیون در جدول فوق نشان می دهد، ضریب تعیین ٠/٦٧ تغییرات در متغیر هویت جهانی توسط متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تبیین می شود.

کلیدواژه ها:

هویت دینی ، هویت اجتماعی ، هویت قومی ، شبکه های اجتماعی ، هویت ملی و هویت جهانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.