Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی زنان معلم دوره ابتدایی و متوسطه شهر شیراز

نویسنده:

(14 صفحه - از 7 تا 20)

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط ساختار قدرت در خانواده و سلامت روانی در دو گروه معلمان زن دوره ابتدایی و متوسطه بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل معلمان متاهل زن مدارس دوره ابتدائی و دوره متوسطه شهر شیراز می باشد. نمونه پژوهش در این تحقیق تعداد ۱۶۰ نفر از معلمان متاهل دوره ابتدایی و دوره متوسطه شهر شهراز بوده که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین نواحی چهارگانه شیراز انتخاب شدند. در این پژوهش از هر ناحیه آموزش و پرورش شیراز پنج مدرسه ابتدایی و پنج مدرسه متوسطه به صورت تصادفی, انتخاب و سپس از هر مدرسه نیز ۴ معلم به طور تصادفی انتخاب و در مجموع از هر ناحیه ۴۰ معلم به طور تصادفی در دوره ابتدایی و متوسطه برای انجام مراحل بعدی پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه است . که عبارتند از : ۱) پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده ۲) پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28). تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استتباطی صورت گرفته است که در پایان معلوم گردید بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی رابطه معتادار وجود دارد .ولی بین روابط در خانواده با سلامت روانی رابطه معنا دار وجود ندارد. همچنین در بین سایر متغیرها تنها طول مدث ازدواج می تواند سلامت روانی را پیش بینی نماید.

خلاصه ماشینی:

کاترین م یانت ٥ (٢٠٠٥)، در مطالعه ای که به بررسی « تأثیر درآمد زنان و مقابله با قدرت خانوادگی آنها و برتری جنسیت در مصر » ، بر روی ٢٢٢٦ زن متأهل بین سنین ٥٤-١٥ سال انجام داد ، به این نتیجه رسید که زندگی با خویشاوندان همسر باعث قدرت زنان می گردد ، همچنین زنان تحصیلکرده دارای قدرت بیشتری در تصمیم گیری می باشند ؛ در ضمن زنان در ازدواجهای فامیلی دارای قدرت بیشتری در خانواده می باشند ، نسبت به زمانی که ازدواجهای غیر فامیلی دارند (ترجمه : شرفی ١٣٨٢) . (رجوع شود به تصویر صفحه) با توجه به جدول شماره ٤ می توان متوجه شد که ضریب همبستگی بدست آمده (١١/-)در سطح اطمینان (٠/١٣) معنادار شده پس بین دو متغیر فوق رابطه معناداری وجود ندارد( چون این سطح از سطح معناداری ٠/٠٥ بزرگتر است )، لذا فرض پژوهش ردمیگر فرضیه ٥: متغیرهای زمینه ای (درآمد، طول مدت ازدواج ) بر سلامت روان تأثیر دارد. بحث و نتیجه گیری فرضیه ١: بین ساختار قدرت در خانواده با سلامت روانی زنان معلم ، رابطه وجود دارد. فرضیه ٢: بین حوزه قدرت در خانواده با سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات بارنت (١٩٩١)، میشل (١٩٥٤)،هندروکر(١٩٩٨)،تانگ (١٩٩٩) و قادری (١٣٧٥) همسویی دارد. فرضیه ٥: آیا بین متغیرهای زمینه ای (درآمد، طول مدت ازدواج )با سلامت روان رابطه ای وجود دارد؟ نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات : کاترن م یانت (٢٠٠٥)، باکستروکان (١٩٩٥)، دیویس (١٩٧٦)، فرور (١٩٨٢) و قادری (١٣٧٥) همسویی دارد. 6-Kaufman 7-Boxter & Kane 8-Booth & Jahnson 9-maarital instability 10-Feree.

کلیدواژه ها:

خانواده ، سلامت روانی ، ساختار قدرت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.