Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه و بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بعد حقوقی هویت شهروندی جوانان ایران (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز سال ۱۳۹۴)

نویسنده:

(16 صفحه - از 71 تا 86)

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق مطالعه جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بّعد حقوقی هویت شهروندی جوانان کاربر شبکه های اجتماعی می باشد. برای این منظور وضعیت بّعد حقوقی هویت شهروندی که دارای چند مولفه مدنی» سیاسی و فرهنگی بود در بین کاربران این شبکه ها مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بنا بر ماهیت موضوع از روش پیمایشی بهره گرفته شده بنابراین با استفاده از تکنیکهای مصاحبه و پرسشنامه» داده های لازم گردآوری شده اندء روایی پرسشنامه توسط الفای کرونباخ۹۱۲/ برآورد گردید؛ نمونه آماری ۳۷۲ نفری مورد مطالعه با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین جوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله شهر تیریز انتخاب شده اند. جوانان کاربر از شبکه های اجتماعی نوین بین کمتر از ۱ تا بیش از ۶ ساعت در شبانه روز استفاده می کردند» بین مردان و زنان کاربر شبکه های اجتماعی در میزان و نوع استفاده از شبکه ها تفاوت وجود داشت. به علاوه بین کاربران با سطوح تحصیلی متفاوت» هم از نظر نوع استفاده از شبکه های اجتماعی نوین و هم از نظر هویت شهروندی» تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین» وضعیت هویت شهروندی جوانان مورد مطالعه در بعد حقوقی در حد متوسط ارزیابی شده و بین متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با مولفه های مدنی و سیاسی بّعد حقوقی هویت شهروندی همبستگی خطی منفی متوسط و با مولفه فرهنگی بّعد حقوقی هویت شهروندی همبستگی مثبت خطی متوسط مشاهده گردید. نوع و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی نوین توسط کاربران بر بعد حقوقی هویت شهروندی آنان موثر بوده است. کاربرانی که بیشتر از شبکه های اجتملعی استفاده می کردند از نظر مولفه فرهنگی منعطف تر و پذیراتر بودند در مقابل نسبت به مولفه مدنی و سیاسی جامعه منتقد و ناراضی بودند.

خلاصه ماشینی:

نوع و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی نوین توسط کاربران بر بعد حقوقی هویت شهروندی آنان موثر بوده است . بر اساس دادها، بین متغیرهای مولفه مدنی هویت شهروندی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی نوین همبستگی منفی خطی نسبتا متوسطی وجود داشته است . به نظر می رسد شبکه های اجتماعی نوین در بعد فرهنگی هویت شهروندی (به عنوان یکی از ابعاد حقوقی هویت شهروندی ) جوانان کاربر نقش داشته باشند . به نظر می رسد شبکه های اجتماعی نوین در بعد فرهنگی هویت شهروندی (به عنوان یکی از ابعاد حقوقی هویت شهروندی ) جوانان کاربر نقش داشته باشند . نقش شبکه های اجتماعی نوین در هویت شهروندی به تفکیک جنسیت بر اساس آماره های آزمون تفاوت میانگین ها بین مردان و زنان کاربر شبکه های اجتماعی نوین در مولفه های مدنی ، سیاسی و فرهنگی بعد حقوقی تفاوت معنی داری مشاهده شده است . 4. Castells, Manuel (2008), The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance, The Annals of the American Academy of Political Science, No. 616, pp. The use of virtual social networks and religious identity among students in Tehran users. " Effects of new social networks and mobile in the 15-29-year-old youth identity. Shahramnia, Seyed Amir Masood (2014) examine the effects of social networks on the national identity of students of Isfahan University.

کلیدواژه ها:

بعد مدنی هویت شهروندی ، بعد سیاسی هوبث شهروندی ، بعد فرهنگی هویث شهروندی ، شبکه های اجتماعی نوین


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.