Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و جویبار)

نویسنده:

(20 صفحه - از 87 تا 106)

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی روستاهای بابل و جویبار) است. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام گردیده و از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای با هدف شناخت وضعیت موجود و برای دستیابی به واقعیت اجتماعی به عنوان روش تکمیلی استفاده شده است. و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد روستایی ساکن در روستاهای بابل و جویبار است که با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران ۳۹۵ نفر انتخاب گردیده‌اند. که تعداد ۲۱۰ نفر را مردان و ۱۸۵ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مقدارسطح اطمینان دراین پژوهش نیز ۹۹/ درنظرگرفته شده است. به عبارت دیگر حداکثر سطح خطاجهت آزمون فرضیه‌ها ۰/۰۱ است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین ورزش کشتی و همبستگی وتوسعه اجتماعی ۰/۸۰۶ می‌باشد.که نشان می‌دهد بین این دو متغییر رابطه مثبث و معنی‌دار وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رابطه‌ای قوی بین پرداختن به ورزش به ویژه ورزش کشتی و همبستگی اجتماعی در جامعه روستایی مشاهده می‌شود. و با توجه به شدت همبستگی مشاهده شده. با افزایش مشارکت و توجه به ورزش کشتی در منطقه. همبستگی اجتماعی در افراد بیشتر می‌شود. همچنین از نظر افراد پاسخگو رابطه مثبت و معنی داری بین تاثیرات ورزش کشتی و برگزاری مسابقات آن در سطح متطقه در ابعاد جذب توریست. سلامت جسم و روح و افزایش مشارکت، اعتماد، ارتباط و تفاهم اجتماعی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

همچنین از نظر افراد پاسخگو رابطه مثبت و معنی داری بین تاثیرات ورزش کشتی و برگزاری مسابقات آن در سطح منطقه در ابعاد جذب توریست ، سلامت جسم و روح ، و افزایش مشارکت ، اعتماد، ارتباط و تفاهم اجتماعی وجود دارد. ورزش کشتی نیز در روستاهای مازندران نشانه هویت و بازتاب تاریخی فرهنگی و بومی در سطح فردی و جمعی می باشد و پرداختن به آن به منظور شناخت کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و احترام ملی برای تقویت همبستگی وتوسعه اجتماعی میان اقوام و بیشتر روشن شدن ریشه های فکری و کاربردی آن در بهبود ارتباطات و مشارکت بهتر در جامعه می آنجامد از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است . بنابراین بررسی ابعاد ورزش باستانی کشتی و کارکردهای اجتماعی آن بر جامعه می تواندباعث تقویت پیوندهای بومی ، ملی وعامل مهمی به عنوان راهبردی عملی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک کشور به ویژه توسعه روستایی در جهت همبستگی بین اقوام ومردمان این مرز و بوم گردد. کمبودی که در زمینه مطالعات تحقیقاتی و تاریخی در مورد ریشه های ورزش های باستانی و ملی کشورمان از جمله کشتی و انتقال تجربیات گرانبها و ارزشمند گذشته از نسلی به نسلی دیگربه عنوان یک سند افتخار و از طرفی دیگر بررسی کارکردهای اجتماعی ورزش و ابعاد آن ونقش آن در جامعه به عنوان چشم اندازی مهم در برنامه ریزی و استراتژی های خرد و کلان مسئولین و دست اندرکاران دولت در توسعه جامعه و ضرورتی برای اجرای این پژوهش است . که پس از بررسی پیمایشی در میان افراد ساکن روستاهای بابل و جویبار وبا استفاده از تکنیک های آماری بدین نتیجه رسیدیم که ورزش کشتی و کارکردهای آن می تواند عامل مهمی برای ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه شود.

کلیدواژه ها:

مشارکت ، توسعه روستایی ، ارتباطات ، اعتماد ، همبستگی اجتماعی ، کشتی سنتی لوچو


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.