Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر احساس شادی بر مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

نویسنده:

(20 صفحه - از 127 تا 146)

چکیده:

مشارکت اجتماعی یکی از راه های رشد و تعالی جامعه بشری در عصر حاضر است. هدف از این پژوهش, پررسی احساس شادی بر مشارکت اجتماعی (رسمی و غیررسمی) در بین دانشجویان می باشد. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی بوده و از نظریه هالی درباره مشارکت اجتماعی و دورکیم که مشارکت اجتمامی را منشاء شادی افراد می داند؛ شکل گرفته است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ۱۳۹۴می باشد که از آن» نمونه ای به حجم ۳ نغر با شوه نمونه‌گیری نیز طبقه ای, متناسب با حجم نمونه بر حسب رشته انتخاب شده اند و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. یافته های حاصل از آزمون 1 تست نشان می دهد که تفاوث میانگین مشارکت اجتماعی از لحاظ جنسیت معنادار نمی باشد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین مشارکت اجتمامی (۰/۴۰۸) پا احساس شادی رابطه وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

هدف از این پژوهش ، بررسی احساس شادی بر مشارکت اجتماعی (رسمی و غیررسمی ) در بین دانشجویان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ١٣٩٤می باشد که از آن ، نمونه ای به حجم ٣٢٣ نفر با شیوه نمونه گیری نیز طبقه ای ، متناسب با حجم نمونه بر حسب رشته انتخاب شده اند و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. از این رو، سوال اساسی این پژوهش آن است که چه ارتباطی بین مشارکت اجتماعی و ابعاد آن با میزان شادی و نشاط دانشجویان وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت پژوهش امروزه ضرورت و اهمیت مشارکت واقعی تمام قشرهای یک جامعه در تمامی ابعاد، سطوح و جوانب مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی برای دست یابی به یک توسعه پویا و کامل بر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست . اولین متغیر مطرح شده در پژوهش ، که بر مشارکت اجتماعی تاثیر دارد احساس شادی است ؛ دورکیم در نظریات خود، حضور افراد در انجمن های داوطلبانه را منبع رضایت خاطر آن ها می داند. مدل تحلیلی پژوهش با توجه به مطالب مطرح شده در قسمت چهارچوب نظری تحقیق می توان مدل نظری را به شکلی که در صفحه بعد آمده است ترسیم نمود: (رجوع شود به تصویر صفحه) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم الف ) مشارکت اجتماعی آن چه که در این پژوهش تحت عنوان مشارکت اجتماعی مطرح می شود عبارت است از مجموعه فعالیت های داوطلبانه ای که توسط شهروندان جهت تاثیرگذاری بر تصمیم گیری ، اجرا، ارزیابی و کنترل ، تقسیم منافع و سود برای رسیدن به هدف مشترک صورت می گیرد.

کلیدواژه ها:

دانشجویان ، احساس شادی ، مشارکت اجتمامی رسمی ، مشارکت اجتمامی غیررسمی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.