Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی گردش شغلی با توجه به ویژگی خود شیفتگی نهفته افراد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نویسنده:

(16 صفحه - از 40 تا 55)

چکیده:

امروزه تدابیر مدیریتی زیادی در سازمان ها اجرا میشود یکی از اصلی ترین این تدابیر بحث جابجایی کارکنان در مشاغل گوناگون با انگیزه های مختلف که به طور مشروط و اقتضایی صورت میگرد که اصطلاحا آن را گردش شغلی می نامند.اما معمولا سازمان ها این شیوه را بدون در نظر گرفتن سایر تدابیر مدیریتی و یا احیانا سایر جنبه ها انجام می دهند در صورتی که شاید این شیوه بر هر فرد تاثیر متفاوت داشته باشد ما در این مقاله ضمن بررسی تاثیر گردش شغلی در بین کارکنان شرکت شنتیا و تاثیر احتمابی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی آیتم خودشیفتگی برای هر فرد در نظر گرفته ایم تا بتوانیم با اطلاعات دقیق تر این شیوه مدیریتی را به اجرا در آوریم.روش گرد آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد که با استفاده از نرم افزار SPSS به منظور بررسی پایایی از روش آلفا کرونباخ استفاده شده است؛ همچنین تمامی پرسشنامه ها مشتمل بر چهار بخش اصلی بوده و از مقیاس پنج طیفی لیکرت استفاده شده است. ما نهایتا در این پژوهش یافتیم که روابط معنا داری میان نارسیسم بعنوان یک متغیر جدید و گردش شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

متأسفانه علی رغم شایع بودن بیش از حد پدیده خود شیفتگی یا نارسیسم در افراد، پژوهش ها و تحقیقات بسیار کمی پیرامون این موضوع و تاثیری که می توانند این افراد بر سازمان بگذارند شده است و همین خلأ ما را بر آن داشت به بررسی این پدیده در افراد و تاثیری که می تواند بر رضایت شغلی و یا تعهد سازمانی بگذارد تواما با پیاده سازی نظام گردش شغلی بپردازیم. ۰۵محاسبه شده است می توان اظهار نظر کرد که بین این متغیرها (بجز نارسیسم و گردش شغلی) همبستگی و ارتباط معناداری وجود دارد. برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری معیارهای زیر استفاده شده است: ۱ـ معناداری بار عاملی بین گویه ها و متغیرهای مکنون مربوط به خود ۲ـپایایی که توسط ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده می شود. مقدار این معیار همانطور که در جدول 6 آورده شده است، برای سازه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی بترتیب برابر 0. چون مقدار ضریب بتای بین این سازه ها مثبت بدست آمده است، می توان نتیجه گرفت که با افزایش گردش شغلی ، شاهد افزایش در تعهد سازمانی خواهیم بود. Porter LW, Lawer RE: Organizational, work, and personal factors in employee turnover and absenteeism. Wagner CM: Organizational commitment as a predictor variable in nursing turnover research: literature review. Porter LW, Steer RM, Mowday RT, Boulian PV: Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Trimble DE: Organizational commitment, job satisfaction, and turnover intention of missionaries. Job satisfaction and organizational commitment among employees in the Sultanate of Oman.

کلیدواژه ها:

رضایت شغلی ، تعهدسازمانی ، گردش شغلی ، نارسیسم.شرکت شنتیا


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.