Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان اثربخشی تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان ازدیدگاه کشاورزان

نویسنده:

(11 صفحه - از 56 تا 66)

چکیده:

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی (پیمایشی مقطعی) می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرتسان همدان می باشند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کرده اند. حجم نمونه آماری 144 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 0/78 بدست آمده است برای آمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثر بخش بوده است و متغیر کیفیت ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید.

خلاصه ماشینی:

com چکیده در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید لغات کلیدی: تسهیلات بانک کشاورزی، اثر بخشی، کشاورزان، روستای شهرستان همدان 1-مقدمه در اقتصاد مبتنی در بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصادی کشور است. بدیهی است که در این تحقیق عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان مورد بررسی قرار می گیرد. همان طور که نتایج نشان می¬دهد میانگین برابر 93/3 انحراف معیار برابر 259/0 و و همچنین حد بالا و حد پایین متغیر هردو مقدار مثبتی بدست آمده است میتوان اظهار کردکه وضعیت متغیر بیشتر از حد متوسط می باشدو از آن جای که sig آزمون کمتر از 05/0 می¬باشد H0 رد می¬شود و H1 پذیرفته می¬شود پس به این ترتیب از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است. آزمون T مربوط به ظرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر000/0 بوده و در نتیجه از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل کیفیت ادراک شده بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی موثر هستند و در نتیجه H0 رد و H1 پذیرفته می¬شود.

کلیدواژه ها:

اثر بخشی ، کشاورزان ، تسهیلات بانک کشاورزی ، روستای شهرستان همدان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.