Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه

نویسنده:

(14 صفحه - از 67 تا 80)

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر میرسد که ارائه صورت های مالی به شکل سنتی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای استفاده کنندگان باشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری مالی یکپارچه مطرح شده است که در این پژوهش به بررسی ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی های گزارشگری مالی یکپارچه، به لزوم گسترش چنین نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود. بدین منظور داده های مورد نیاز از 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین سود و زیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سود و زیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

) منبع : یافته های پژوهش 6-2-آزمون فرضیه دوم نتایج نگاره شماره 5 نشان می¬دهد که ضریب متغیر سود خالص و توان دوم سودخالص بر ارزش بازار سهام برای شرکت¬های مورد مطالعه معنادار است (05/0p). مقدار ضریب تعیین برای شرکت¬های موردمطالعه (403/0) نیز بیانگر این است که نزدیک به 40 درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار سهام) به وسیله متغیر مستقل سود خالص و توان دوم سود خالص و متغیرهای کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت، زیان و اهرم مالی توضیح داده می¬شود. ) منبع : یافته های پژوهش 6-6-آزمون فرضیه ششم نتایج نگاره شماره 9 نشان می¬دهد که ضریب متغیر سود و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع بر ارزش بازار سهام برای شرکت¬های موردمطالعه معنادار است (05/0p). بنابراین بین سود و زیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود ندارد، در سطح اطمینان 95 درصد رد شده و با توجه به مقدار مثبت ضریب رگرسیون سود و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع می¬توان نتیجه گرفت که سود و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع با ارزش بازار سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (غیر خطی) معناداری دارد. مقدار ضریب تعیین برای شرکت¬های موردمطالعه (506/0) نیز بیانگر این است که نزدیک به 51 درصد تغییرات متغیر وابسته (ارزش بازار سهام) به وسیله متغیرهای مستقل سود و زیان جامع و توان دوم سود و زیان جامع و متغیرهای کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت، زیان و اهرم مالی توضیح داده می¬شود.

کلیدواژه ها:

سود خالص ، ارزش بازار سهام ، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، گزارشگری یکپارچه ، ارزش اطلاعات حسابداری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.