Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجی گری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی

نویسنده:

(10 صفحه - از 81 تا 90)

چکیده:

محققین در طول سی سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی گوناگونی برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد را آزمون کرده اند و دریافته اند که بهبود رفاه مالی، حاصل تقویت دانش، نگرش،تمایل و رفتار مالی می باشد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجی گری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 385 نفر برای نمونه؛ از بین حسابرسان، حسابداران و نخبگان و اساتید حسابداری در سال های 1396 و 1397 در نظر گرفته شد. داده های موردنظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و از نرم افزار آماری SPSS 22 و AMOS21TM برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نگرش مالی و سواد مالی با مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود نداشته، ولی با این وجود، شاخص خودکارآمدی مالی با نقش واسطه ای بین سواد مالی و مشارکت مالی رابطه ای مثبت ایجاد می نماید.

خلاصه ماشینی:

این مطالعه مدلی که نگرش مالی، سواد مالی و خودکارآمدی مالی می‌توانند رفتار مالی یک فرد حسابدار یا حسابرس را شبیه سازی کند را مورد آزمون قرار می‌دهد و ازاین‌رو استفاده از محصولات مالی رسمی برای پیشرفت مشارکت مالی در جامعه حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان بررسی می‌گردد. بر اساس آنچه که مطرح شد این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی رابطه‌ی معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی مالی در نقش یک واسطه‌گر در ارتباط بین نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی است. فرضیه 4: خودکارآمدی مالی، بر رابطه بین سواد مالی و مشارکت مالی نقش واسطه‌ای دارد. نتایج بدست آمده از فرضیه دوم نشان‌دهنده عدم ارتباط معنادار بین سواد مالی و مشارکت مالی می‌باشد، بنابراین نتایج فرضیه دوم مخالف تحقیق راچل و موسا (2017) می‌باشد که بیان می‌کند تغییر مثبت در سطح مهارت‌ها، دانش و درک مفاهیم مالی پایه در رابطه با خدمات مالی با افزایش درجۀ مالی از نظر دسترسی، استفاده و کیفیت در میان حسابداران و حسابرسان مرتبط است واضح و مشخص است که وقتی حسابداران و حسابرسان دارای مهارت و دانش در مورد خدمات مالی هستند، آن‌ها قادرند درک کنند که چرا و چگونه خدمات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نتیجه رضایتبخشی را بدست آورند. نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم نشان‌دهنده وجود نقش واسطه‌ای خودکارآمدی مالی، بر رابطه بین سواد مالی و مشارکت مالی میان افراد می‌باشد.

کلیدواژه ها:

سواد مالی ، نگرش مالی ، مشارکت مالی ، خودکارآمدی مالی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.