Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین مولفه‌های تاثیرگذار امنیت بر شهر امروز

نویسنده:

(12 صفحه - از 30 تا 41)

چکیده:

در توسعه پایدار شهری کیفیت زندگی انسان در فضای شهری محور قرار می‌گیرد به‌طوری‌که تداوم زندگی شهروندان توام با بالندگی و رفاه اجتماعی باشد و به پایداری محیط شهری آسیب نرسد. نقطه قوت نظریه توسعه پایدار توجه به ارتباط و برقراری رابطه میان عناصر و اجزاء توسعه به شکل منطقی و معقول است که می‌تواند موجب حفظ و بقای توسعه شود. که در صورت تحقق از میزان ناهنجاری‌های اجتماعی، جرائم، که ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشته و ازجمله موارد سبب‌ساز ناامنی در محیط های شهری می‌باشند، کاسته خواهد شد. مفهوم امنیت در سیر تطور و توسعه خود به‌عنوان موضوع موردبررسی در حوزه‌های بیشتری از علوم مدنظر قرارگرفته است و هر یک از علوم مختلف بسته به موضوعات موردبررسی خود، بعدی از ابعاد آن را کانون توجه خود قرار داده و به آن پرداخته‌اند. این پژوهش یک پژوهش کاربردی و توسعه ای است و با هدف معرفی مفاهیم پایه امنیت در ابعاد مختلف به دنبال پاسخی برای این سوال است که چه مولفه ها و شاخص هایی بر امنیت یک جامعه تاثیرگذارند. در این نوشتار ابعاد کلی امنیت در 4 مقوله ی امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت زیست‌محیطی و درنهایت امنیت کالبدی و اجتماعی که بیشترین نقش را در بحث امنیت فضاهای شهری ایفا می‌کند؛ موردپژوهش و بررسی قرارگرفته است و درنهایت شاخص‌های جهت سنجش میزان امنیت در فضاهای شهری با استفاده از این تعاریف و پژوهش‌ها توسط نگارنده استخراج گردیده است.

خلاصه ماشینی:

یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده‌ی حضور مردم، ترس از بزه دیده واقع‌شدن و یا مورد تعرض رفتارهای غیر مدنی و خشونت واقع‌شدن است از سوی دیگر می‌بایست میان ترس و خطر، یا احساس امنیت کردن و در امان بودن تفاوت قائل شد ازنظر علمی درک اثرات جرم، یعنی ترس از وقوع جرم به‌اندازه خود آن، یعنی خطرهای آماری حاصل از وقوع جرم اهمیت دارد واکنش نسبت به ترس از قربانی شدن، باعث می‌شود که بسیاری از مردم، از خطرات دوری کنند یا حداقل میزان در معرض خطر قرار گرفتنشان را کاهش دهند، که این خود می‌تواند منجر به عدم حضور مردم نه‌تنها در یک مکان خاص بلکه در بیشتر فضاهای عمومی‌شود. شاخص‌های اجتماعی (ذهنی) مؤثر بر امنیت فضاهای عمومی ایجاد قابلیت جذب افراد در فضای عمومی با استفاده از عوامل ذهنی و محیطی تأثیرگذار و ازجمله مسائلی است که می‌بایستی موردتوجه برنامه ریزان شهری قرار گیرد. م. (۱۳۷۳)؛ " فضا های بدون دفاع شهری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 5- تیبالدز، فرانسیس، (۱۳۸۳)؛ شهرسازی شهروند گرا؛ ، ترجمه محمد احمدی نژاد، نشر خاک 6- خلیلی، رضا(۱۳۸۱)، مهاجرت نخبگان پدیده اجتماعی با موضوع امنیت ملی، ماهنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره شانزده 7- رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۸)؛ آنومی یا آشفتگی اجتماعی تهران :سروش 8- سعید نیا، احمد (۱۳۷۸)؛ کاربری زمین شهری، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، نشریه شماره ۹۹، تهران 9- سیفایی، مهسا (۱۳۸۶)، " مطلوبیت سنجی استفاده از فضاهای عمومی با تاکید بر برنامه ریزی مشارکتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس 10- شکویی ، حسین (۱۳۷۲)؛ جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر تهران .

کلیدواژه ها:

توسعه پایدار ، امنیت ، فضای شهری ، امنیت شهری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.