Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کتاب درسی انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته ی کامپیوتر (انتشارات سمت): دیدگاه دانشجویان و مدرسان زبان تخصصی رشته ی کامپیوتر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (42 صفحه - از 33 تا 74)

چکیده:

کتاب های درسی انگلیسی برای اهداف ویژه نقشی اساسی در موفقیت برنامه­های آموزش زبان دارند. شلدون[1] (1988) بر این باور است که کتاب­های درسی موتور محرکه­ی برنامه­های آموزش زبان انگلیسی هستند. هر کتاب درسی باید قبل از استفاده، با توجه به نیازهای خاص دانشجویان کلاس درس، مورد ارزیابی قرار گیرد. مطالعه­ی حاضر به ارزیابی کتاب درسی انگلیسی تخصصی برای دانشجویان کامپیوتر[2] انتشارات سمت از دیدگاه دانشجویان و مدرسان می­پردازد. هدف از انجام این مطالعه این است که آیا از دیدگاه دانشجویان و مدرسان، کتاب درسی انگلیسی برای اهداف ویژه (زبان تخصصی) که در ایران برای دانشجویان کارشناسی رشته­ی کامپیوتر تدریس می­شود، اهداف، نیازها و خواسته­های دانشجویان این رشته را تامین می­کند. شرکت کنندگان در این پژوهش سه مدرس زبان تخصصی و 83 دانشجوی کامپیوتر بودند که یک پرسشنامه در مقیاس لیکرت را تکمیل نموده، در یک مصاحبه نیمه ساختمند شرکت کرده و مورد مشاهده واقع شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین نظرات دانشجویان و مدرسان در مورد ملاحظات عملی، موضوع، مهارت­ها و راهبردها، تمرینات، طراحی و محتوای کتاب تفاوت معناداری وجود ندارد. دیدگاه کلی آنها این بود که این کتاب درسی، به­ رغم داشتن شایستگی­های خاص، عمدتا بر روی مهارت­های خواندن تمرکز کرده و طبق اظهارات آنها، مهارت­های دیگر از جمله مکالمه و دستور زبان را نادیده گرفته است.

خلاصه ماشینی:

نتایج تحلیل مصاحبۀ مدرسان {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} ادامه جدول ٧ {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} همــان طور کــه در جــدول ٧ مشــاهده میشــود، مدرســان ، دورة انگلیســی بــرای اهــداف ویژه را برای دانشـجویان ضـروری میدانسـتند، اظهـار داشـتند کـه کتـاب براسـاس نیازهـای دانشجویان طراحی نشـده اسـت ، زمـان تـدریس بـا توجـه بـه حجـم کتـاب کـافی میباشـد، بیشـتر بـر مهـارت خوانـدن در کتـاب تأکیـد شـده اسـت . همـان طور کــه قبلا ذکر شـد، پـژوهش حاضـر بـه ارزیـابی ملاحظـات عملـی، مسـائل موضـوعی، سـازگاری بـا اهـداف ، مسـائل زبـانی ، مهارت هـا و راهبردهـا، تمرینـات ، طراحـی و محتـوا و همچنـین به تبیین نقاط قـوت و ضـعف کتـاب انگلیسـی تخصصـی بـرای دانشـجویان رشـتۀ کـامپیوتر انتشــارات ســمت پرداخــت کــه بــا توجــه بــه نتــایج حاصــل از پرســش نامه ، مصــاحبه و مشاهده ، نتایج چهـار سـؤال پـژوهش در ایـن بخـش مـورد بحـث و بررسـی قـرار میگیـرد. بــا توجـه بـه نتـایج مطالعـه ، میتـوان نتیجـه گیری کـرد کـه یـک کتـاب درسـی انگلیسـی بـرای اهـداف ویـژة مناسـب ، بایـد براسـاس نیازهـای دانشـجویان طراحـی شـده باشـد، بـه انـدازة کــافی مهــیج و جــذاب بــوده و انگیــزه دانشــجویان را بــرای یــادگیری زبــان انگلیســی بالــا ببرد، حـاوی بخش هـای آمـوزش دسـتور زبـان و تلفـظ باشـد، بـر هـر چهـار مهـارت زبـان انگلیسی تأکیـد کنـد، شـامل تمرین هـای متنـوع بـرای بـه چـالش کشـیدن دانشـجویان باشـد، ســطح دانــش زبــانی دانشــجویان را در نظــر بگیــرد، بــا اهــداف دورة تحصــیلی مطابقــت داشته و فاقد هرگونه ایرادات ویراستاری و نوشتاری باشد.

کلیدواژه ها:

دانشجویان ، ارزیابی ، مدرسان ، انتشارات سمت ، کتاب انگلیسی تخصصی برای دانشجویان کامپیوتر ، رشته ی کامپیوتر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.