Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت با استفاده معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 37 تا 51)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میانجی روش‌های حسابداری مدیریت بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد شرکت انجام‌شده است. از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1395 به صورت تصادفی برای225 شرکت غیر مالی پرسش نامه ارسال شد، 203 شرکت از آنها در نظرسنجی شرکت کردند (میزان پاسخ 90 درصد). پس از پردازش های اولیه، 161 داده بعنوان نمونه برای تجزیه و تحلیل باقی ماند.در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس برای بررسی روابط بین متغیر ها استفاده شد.خطی بودن بین متغیرها نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون او ال اس انجام شد. جهت بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که به علت بزرگتر بودن میزان آلفای کرونباخ از 0.7 دارای پایایی مطلوب می باشند. از تحلیل عاملی تاییدی جهت مناسب بودن برازش سازه های پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان داد بین سیستم طراحی هزینه و استفاده از روش حسابداری مدیریت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین روش های حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. روش های حسابداری مدیریت نقش میانجی بر رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.