Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش فرهنگی و عملکرد شغلی: نقش میانجی رفتار اخلاقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 35 تا 42)

زمینه: در عصر حاضر یکی از عوامل کلیدی برای برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های مختلف و بالا بردن سطح عملکرد شغلی کارکنان، هوش فرهنگی می باشد که در این بین رعایت اصول اخلاقی می تواند نقشی قابل توجه داشته باشد اما از سوی محققان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری رفتار اخلاقی در رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی می باشد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است و جهت گیری پژوهش حاضر، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان ادارات پست شهر شیراز می باشد که نمونه آن از طریق روش نمونه برداری طبقه ای و استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 104 نفر انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه از آن ها نظرخواهی بعمل آمد. از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart pls، جهت بررسی صحت مدل اصلی و آزمون فرضیات استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی و رفتار اخلاقی و همچنین رفتار اخلاقی بر عملکرد شغلی دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار می باشد، لذا فرضیه اصلی مبنی بر میانجی بودن رفتار اخلاقی در رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی نیز تایید می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به هوش فرهنگی و رفتار اخلاقی و بهبود آن ها در بین کارکنان تاکید می کند. هوش فرهنگی به کارکنان کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مولفه های فرهنگی مختلف، رفتار مناسبی از خود بروز دهند و باعث ظهور و ارتقاء سایر رفتارهای اخلاقی بیشتر شود و در نتیجه عملکرد شغلی آنها بهبود پیدا می کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.