Skip to main content
فهرست مقالات

کارکردهای رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی برای سرمایه روان‌شناختی و اثربخشی سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (9 صفحه - از 26 تا 34)

زمینه: رهبری اخلاقی و حمایتی از زمره سبک های رهبری هستند که طی سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع سبک های رهبری می توانند تا از طریق سازه های مختلف سطح اثربخشی را در سازمان ها تحت تاثیر قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش های فرایندی رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی بر سرمایه روان شناختی و اثربخشی سازمانی اجرا شد. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد یک کارخانه صنعتی در اصفهان بودند که از میان آن ها 380 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری اخلاقی، پرسشنامه رهبری حمایتی، پرسشنامه سرمایه روان شناختی و پرسشنامه اثربخشی سازمانی بود. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی ورهبری حمایتی با سرمایه روان شناختی و اثربخشی سازمانی و سرمایه روان شناختی با اثربخشی سازمانی دارای رابطه مثبت و معنادار هستند (01/0>p). نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی با سرمایه روان شناختی و سرمایه روان شناختی و رهبری حمایتی با اثربخشی سازمانی دارای رابطه مستقیم و معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه روان شناختی متغیر واسطه ای کامل در رابطه رهبری اخلاقی با اثربخشی سازمانی، ولی برای رابطه رهبری حمایتی با اثربخشی سازمانی یک متغیر واسطه ای پاره ای است. نتیجه گیری: در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که می توان از پتانسیل رهبری اخلاقی و حمایتی برای تقویت سرمایه روان شناختی و اثربخشی سازمانی در محیط های کار استفاده نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.