Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین فلسفه اخلاقی و آمادگی برای تغییر با نقش میانجی مسئولیت اخلاقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 43 تا 49)

زمینه: آمادگی برای تغییر به عنوان ضامن بقاء و توسعه سازمان ها می تواند به طور موثری در پرتوی فلسفه اخلاقی و مسئولیت اخلاقی توسعه یابد، با درک این مهم پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فلسفه اخلاقی و آمادگی برای تغییر با نقش میانجی مسئولیت اخلاقی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد،که 165 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فلسفه اخلاقی، آمادگی برای تغییر و مسئولیت اخلاقی استفاده شد. داده های پژوهش پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رابطه بین فلسفه اخلاقی و آمادگی برای تغییر(عاطفی، رفتاری و شناختی) با نقش میانجی مسئولیت اخلاقی مثبت و معنی دار بود. نتیجه گیری: در نتیجه برای بهبود آمادگی برای تغییر در دانشگاه ها می بایست به فلسفه اخلاقی و مسئولیت اخلاقی توجه کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.