Skip to main content
فهرست مقالات

گرایش دانشجویان مرد و زن به استفاده اخلاقی از اینترنت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 58 تا 65)

زمینه: استفاده مفید و اخلاقی از اینترنت باعث پیشرفت در زندگی و کارآفرینی می شود‌.‌‌ عدم استفاده اخلاقی از اینترنت باعث دور شدن ‌از هدف های علمی و غیرعلمی می شود. هدف پژوهش بررسی وضعیت گرایش دانشجویان مرد و زن به استفاده اخلاقی از اینترنت ‌است. ‌ روش: روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی ‌‌-‌‌ تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد ‌ارومیه‌ ‌به تعداد 13485 نفر است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه از طریق فرمول ‌کوکران374 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری‌ ‌اطلاعات، پرسشنامه است. داده ها با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمیرنف و آزمون تی تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.‌ یافته ها: دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد به عدم استفاده از سایت های دارای نکات غیراخلاقی و برای رعایت نکات اخلاقی ‌هنگام استفاده از اینترنت می کوشند. دانشجویان زن بیش از دانشجویان مرد می کوشند تا از محیط هایی از اینترنت استفاده کنند که ‌باعث اخلاق فرهنگی آنها شود. تاثیر مولفه های اخلاقی بر ارتباط بیشتر دانشجویان مرد در محیط اینترنت نسبت به محیط واقعی بیشتر ‌از دانشجویان زن است. استفاده از اینترنت بر اخلاق دانشجویان زن از نظر افزایش سلامت روان بیشتر از دانشجویان مرد تاثیر دارد. ‌ نتیجه گیری: دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد برای استفاده اخلاقی از اینترنت می کوشند. با وجود بیشتر بودن رفتار اخلاقی ‌زنان نسبت به مردان، مولفه های اخلاقی باعث می شوند تا دانشجویان مرد نسبت دانشجویان زن در محیط اینترنت نسبت به محیط ‌واقعی ارتباط بیشتری داشته باشند. ‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.