Skip to main content
فهرست مقالات

نقش جو اخلاقی در پیش بینی انسجام سازمانی: سهم واسطه گری تخطی فناورانه کارکنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (9 صفحه - از 66 تا 74)

زمینه: تخطی های اخلاقی در سازمان ها منجر به تصمیم برای ایجاد جو اخلاقی گردید تا دستاوردهای مثبتی برای سازمان به ارمغان آورد. به نظر می رسد که برخی از این دستاوردها کاهش تخطی های فناورانه و ایجاد انسجام سازمانی باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش جو اخلاقی در پیش بینی انسجام سازمانی با توجه به سهم واسطه گری تخطی فناورانه کارکنان بوده است. روش: روش پژوهش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 217 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس سنجش جو اخلاقی در سازمان، مقیاس سنجش استفاده غیرکاری از فناوری های سازمان و انسجام سازمانی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن ها، بین نمونه توزیع گردید، و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: جو اخلاقی حاکم بر سازمان رابطه منفی و معناداری با تخطی فناورانه در دانشگاه دارد. به علاوه، جو اخلاقی سازمان رابطه مثبت و معناداری با رشد انسجام سازمانی دانشگاه دارد، درحالی که بروز تخطی فناورانه در دانشگاه رابطه منفی و معناداری با انسجام سازمانی دارد. نتیجه گیری: توسعه جو اخلاقی حاکم بر دانشگاه می تواند بر کاهش استفاده شخصی از فناوری های سازمان و افزایش انسجام سازمانی کمک کند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.