Skip to main content
فهرست مقالات

نقش فرهنگ و سلامت سازمانی بر اخلاق حرفه‌ای معلمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 75 تا 81)

زمینه: توجه به بهبود اخلاق حرفه ای معلمان از اهمیت ویژه ای در سازمان ها آموزشی برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فرهنگ و سلامت سازمانی بر اخلاق حرفه ای معلمان می باشد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که بر روی 187 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر قاین انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد؛ فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS_18 و آزمون های آماری ضریب رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد، فرهنگ سازمانی با میانگین 47/ 0±76/ 3؛ سلامت سازمانی با میانگین 3/63±0/71 و اخلاق حرفه ای با میانگین 51/ 0±65/ 4 بالاتر از حد متوسط بود. فرهنگ سازمانی 18 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای و 38 درصد از واریانس سلامت سازمانی معلمان را تبیین می کند؛ همچنین سلامت سازمانی 14 درصد از تغییرات واریانس اخلاق حرفه ای معلمان را تبیین می کند. نتیجه گیری: فرهنگ و سلامت سازمانی سبب بهبود اخلاق حرفه ای در معلمان می شود. از طرفی فرهنگ سازمانی زمینه بهبود سلامت سازمانی معلمان را فراهم می آورد. بنابراین می توان با بهبود فرهنگ و سلامت سازمان های آموزشی موجب بهبود اخلاق حرفه ای معلمان و درنتیجه بهبود کارایی نظام آموزشی را فراهم آورد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.