Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه چابکی سازمانی و کار تیمی بر بهره‌وری نیروی منابع انسانی با نقش میانجی تصمیم‌گیری اخلاقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 82 تا 88)

زمینه: بهره وری نیروی انسانی یکی از مهم ترین سرمایه ی سازمانی است که میزان تحقق اهداف و برنامه های آن سازمان را مشخص می کند ‌درنتیجه ضرورت شناسایی عوامل اثرگذار بر آن به ویژه در پرتوی تصمیم گیری اخلاقی مهم به نظر می رسد، با درک این امر مهم پژوهش حاضر ‌با هدف بررسی رابطه چابکی سازمانی، کارتیمی و بهره وری نیروی منابع انسانی با نقش میانجی تصمیم گیری اخلاقی انجام گرفته است.‌ روش: روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تشکیل می دهند‌.‌‌ بر ‌اساس جدول کرچسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، نمونه ای به حجم 136 آزمودنی انتخاب گردید. ‌ابزارهای گردآوری اطلاعات، چهار پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی، کارتیمی، بهره وری نیروی انسانی و تصمیم گیری اخلاقی بود. روایی و ‌پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازنظر محققان رشته مدیریت و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار ‌توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون های کالموگروف- اسمیرونوف و همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری) ‌استفاده شد.‌ یافته ها: اثر چابکی سازمانی بر روی تصمیم گیری اخلاقی معنادار بود. اثر کار تیمی بر روی بهره وری منابع انسانی معنادار است اما بر روی ‌تصمیم گیری اخلاقی معنی دار نیست. اثر تصمیم گیری اخلاقی بر روی بهره وری منابع انسانی معنادار است. اثر غیرمستقیم چابکی سازمانی بر ‌بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی تصمیم گیری اخلاقی معنادار نیست. اثر غیرمستقیم کار تیمی بر بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی ‌تصمیم گیری اخلاقی معنادار نیست.‌ نتیجه گیری: درنتیجه بین چابکی سازمانی، کار تیمی و تصمیم گیری اخلاقی با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.