Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه کسب و کارهای کوچک و متوسط

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 96 تا 102)

زمینه: امروزه، راز موفقیت سازمانها علاوه بر سرمایه های انسانی به کارآفرینی و توسعه اخلاق می باشد. این امر حتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار داده است. هدف اصلی پژوهش ارائه و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه کسب و کارهای کوچک و متوسط است. روش: این پژوهش یک تحقیق اکتشافی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نوع میدانی می باشد. در بخش کمی جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان کسب و کار های کوچک و متوسط بود که از میان آنها نمونه ای 250 نفری به شیوه تصادفی انتخاب شد. در بخش کیفی جامعه شامل خبرگان و اساتید و مدیران استراتژیک کسب و کارهای کوچک و متوسط به تعداد 20 نفر بود که به روش قضاوتی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته بود. از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه ابعاد فضای اخلاقی کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، سیاستهای اقتصادی، مالی و تشویقی، عوامل ساختاری و نهادی، استراتژیهای کارآفرینی و عوامل وضعیت و رشد صنعت با توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه در سطح معنی داری05/ 0مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: در کسب و کار های کوچک ومتوسط برای توسعه کارآفرینی اخلاق گرایانه میبایست به فضای اخلاقی توجه شده وسیاستهای اقتصادی،مالی و تشویقی،و اکوسیستم کارآفرینی در راستای فضای اخلاقی با ساختار های کارآفرینی و استراتژیهای کارآفرینی همراستا شوند .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.