Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی پاسخگویی در حسابداران رسمی بر مبنای اخلاق حرفه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (5 صفحه - از 103 تا 107)

زمینه: ریشه بسیاری از رفتارها و فعالیت های افراد در شخصیت، اخلاق و ارزش های اخلاقی است. هدف این پژوهش، پیش‌ ‌بینی ‌پاسخگویی در حسابداران رسمی بر مبنای اخلاق حرفه‌ ‌ای‌ ‌است. امروزه اخلاق نیاز حقیقی تمام مشاغل و سازمان های حرفه ای است که ‌این نیاز در حسابداری به صورت دوچندان احساس می شود. همچنین پاسخگویی نیز به تعهد اخلاقی فرد در مقابل فعالیت های انجام داده ‌خود اشاره دارد.‌ روش: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آن را کل اعضای جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهد. ‌نمونه برگزیده شامل 128 نفر است که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. برای سنجش اخلاق حرفه ای و پاسخگویی ‌از پرسشنامه استفاده شد، همچنین دوره زمانی مورد مطالعه، سال 1395 است. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز پس از بررسی نرمال بودن ‌داده ها از روش رگرسیون خطی استفاده شد.‌ یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین سطح اخلاق حرفه ای و پاسخگویی رابطه مثبت و معناداری ‌وجود دارد و با افزایش میزان اخلاق حرفه ای، پاسخگویی افزایش خواهد یافت. میزان اثرپذیری پاسخگویی از اخلاق حرفه ای نیز حدود ‌‌48 درصد است.‌ نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد که با افزایش سطح اخلاق حرفه ای، سطح پاسخگویی افزایش می یابد. در ‌نتیجه پیشنهاد می گردد که برای افزایش سطح پاسخگویی که مقوله با اهمیتی است، به اخلاق حرفه ای توجه ویژه گردد.‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.