Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی پرسشنامه اخلاق در پژوهش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (6 صفحه - از 131 تا 136)

زمینه: توجه به اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی در پژوهش ها تصویر روشن تری از چگونگی فعالیتها را به جامعه علمی ارائه می دهد. لذا با توجه به ضرورت این مساله، مطالعه حاضر با هدف طراحی پرسشنامه اخلاق حرفه ای پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسات غیرانتفاعی غرب شهر تهران شامل 618 نفر می باشد و نمونه آماری به تعداد ‌264 ‌نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انجام پذیرفته است . ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تلیل یافته ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. همچنین جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ و به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 22 استفاده گردید. یافته ها : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده شش عامل برابر 64.17% واریانس تبیین شده است که این عوامل با تحلیل عاملی تاییدی مورد تصدیق قرار گرفت (RMSEA=0/045، CFI 0/95، TLI=0/95، IFI=0/95، PGFI=0/84، PNFI= 0/78). پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ برابر 84/ 0 گزارش گردید. نتیجه گیری: می توان از این پرسشنامه به عنوان ابزاری روا و پایا در اندازه گیری رعایت اخلاق حرفه ای پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه استفاده نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.