Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر به کارگیری بازی های آموزشی در درس هندسه بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 64 تا 74)

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی استفاده از بازی‌های آموزشی در درس هندسه بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایة سوم بود. روش مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بوده که تعداد 50 نفر از دانش‌آموزان دختر شهر زرین‌شهر به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به شیوة گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی (ضریب پایایی آزمون برابر 88/0) و آزمون استاندارد خلاقیت تورنس فرم ب بود. در ابتدا دو گروه آزمایش و کنترل در پیش‌آزمون شرکت کردند و پس از طی 15 جلسه آموزش یک ساعتی که در گروه آزمایش به‌کارگیری بازی‌های آموزشی و در گروه کنترل نیز 15 جلسه آموزش هم‌ارز به صورت متداول را دریافت کردند و سپس پس‌آزمون برگزار شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده از نرم‌افزار spss17 و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و یافته‌ها نشان داد که بازی‌های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است (F=11/18,sig=0/002) و همچنین بیانگر تاثیر بازی‌های آموزشی بر نمره خلاقیت بود (F=24/48,sig=0/005)؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از بازی‌های آموزشی در آموزش بر پیشرفت تحصیلی و نمرة خلاقیت تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه ها:

خلاقیت ،پیشرفت تحصیلی ،بازی‌های آموزشی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.