Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش رهبری اخلاقی در پیش بینی رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نویسنده:

(28 صفحه - از 109 تا 136)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر،بررسی نقش رهبری اخلاقی درپیش بینی توسعه رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می‌باشد که باجدول مورگان تعداد76 نفربه عنوان نمونه آماری با نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شدند.ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه های:سکوت سازمانی ون داین وهمکاران(2003)،رفتار شغلی هری و همکاران(2004)ورفتار رهبری اخلاقی کارلشون و همکاران(2011) می باشد.جهت تحلیل داده های تحقیق از آزمون t تک نمونه ای،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است.نتایج نشان داد که میانگین رهبری اخلاقی و رفتار شغلی بصورت معناداری بالاتر از سطح متوسط بوده و مناسب می باشد(0/05 >P). میانگین سکوت سازمانی در سطح متوسط بوده و دارای اختلاف معناداری با متوسط جامعه آماری نمی باشد (0/05 <P). همچنین بررسی ها نشان داد که بین رهبری اخلاقی با رفتار شغلی همبستگی مثبت و معناداری(0/05 >P) و با سکوت سازمانی همبستگی منفی و معنادری وجود دارد (0/05 >P). نتایج حاصل از بررسی رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های رهبری اخلاقی- ابعاد انصاف، اشتراک قدرت و شفافیت نقش بصورت معناداری می توانند رفتاری شغلی را پیش بینی نمایند(0/05>P) همچنین از بین مولفه های رهبری اخلاقی تنها اشتراک قدرت می تواند سکوت سازمانی را پیش‌بینی نماید(0/05>P).مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل باید به سبک رهبری و تقویت مولفه های آن در سازمان خود برای شکست سکوت کارکنان و رفتار شغلی مثبت، توجه ویژه نماید.

خلاصه ماشینی:

4 در این پژوهش سعی شده است تا با استناد به پنج بعد ارائه شده توسط کالشون و همکاران (٢٠١١) که جنبه های مختلف ابعاد رهبری اخلاقی از قبیل برقراری ارتباط منطبق با اصول اخلاقی، رسیدگی به تخلفات اخلاقی زیردستان و برخورد منصفانه با زیردستان می سنجد و آثار و نتایج آن را بر ابعاد رفتار شغلی بر اساس الگوی هری ٥ و همکاران (٢٠٠٤) که شامل (صلاحیت کار، ابتکار/ اعتمادبه نفس ، قابلیت اعتماد و رفتار اجتماعی) و ابعاد سه گانه سکوت سازمانی ون دائن ٦ و همکاران (٢٠٠٣) برای سکوت سازمانی (سکوت انفعالی، سکوت دفاعی سازمانی، سکوت فراگیر اجتماعی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بررسی شود. توصیف متغیرهای پژوهش (رجوع شود به تصویر صفحه) بر اساس نتایج به دست آمده در جدول (٣) می توان گفت که ازنظر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، میانگین رهبری اخلاقی برابر ٣/٣٠ با انحراف معیار ٠/٧٨، میانگین سکوت سازمانی برابر ٣/٠٩ با انحراف معیار ٠/٥٠ و میانگین رفتار شغلی برابر ٤/٠٤ با انحراف معیار ٠/٤٨ است . خلاصه تحلیل رگرسیون چند متغیره هم زمان برحسب پنج متغیر واردشده پیش بین (رجوع شود به تصویر صفحه) نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی در جدول (٨) نشان می دهند که مؤلفه های رهبری اخلاقی می توانند ٤٠/١ درصد از تغییرات رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه ها:

رهبری اخلاقی ،سکوت سازمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ،رفتار شغلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.