Skip to main content
فهرست مقالات

ﻧﻘﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 7 تا 26)

ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ در آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ، ارﺗﺒﺎطﻫﺎ و ﮐﻢوﮐﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺧﯿﻞ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ- ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد زﻣﯿﻨﻪ ای، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای(ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ) و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ورود ﻓﻦآوریﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﺤﻨﮥ ﻧﺒﺮد، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻢ در ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و آﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﻪ دور از ﻣﺮزﻫﺎ، ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻬﻢ ﭘﺪاﻓﻨﺪی ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد، ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺤﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺳﻄﺢ ﻓﻦآوری ﮐﺸﻮر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.