Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های کشورهای جنوب شرق آسیا (بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ای)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 73 تا 94)

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه‌ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه‌های مختلف در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی‌های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته که دارایی‌های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی‌دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه‌ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت‌های کشورهای جنوب شرقی آسیا تاثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره‌ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره‌ی 1F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره‌ی 2F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به‌دست‌آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت‌های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویا تایید می‌گردد. درنتیجه شرکت‌هایی که نسبت بدهی آن‌ها در رژیم یک (DR1≤ 13%) قرار می‌گیرد به‌طور معناداری بر سودآوری تاثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت‌هایی که نسبت بدهی آن‌ها در رژیم دو (DR2≤33%>13%) قرار می‌گیرند تاثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تاثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت‌هایی که نسبت بدهی آن‌ها در محدوده رژیم سه (33%DR3≥) قرار دارند تاثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.