Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)/ISC (29 صفحه - از 1 تا 29)

مبحث م شروعیت و مقبولیت واژه ای مدرن و جدید ا ست. با وجود آنکه از این واژه ا ستفاده نمی شده ا ست اما اهمیتی ویژهبرای پادشاهان داشته است. میتوان واژه گانی همچون مقبولیت و شایستگی را به عنوان بهترین موارد جایگزین برای دورانبا ستان برای م شروعیت معرفی کرد. هخامن شیان که یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان با ستان را ت شکیل داده بودند برمردمی حکمرانی می کرده اند که دارای فرهنگ و تمدنی دیرینه بودند و سابقه آنان در زمامداری بسیار بیشتر از هخامنشیانبوده است. این واقعیت که هخامنشیان چگونه توانستند ملل متمدن تحت انقیاد خود را راضی نمایند از آنان اطلاعت نمایند واینکه از بین خود شاهزادگان هخامنشی چه کسی باید به حکومت برسد موضوع مهمی بوده است که در پژوهشهای گذشتهچندان مورد توجه نبوده ا ست اما در این پژوهش مو ضوع ج ستجو قرار گرفت. برا ساس مطالعه کتیبه های شاهان هخامن شیمشخخش شخد مجموعه ای پیچیده از عوامل در این مهش نقش داشخته اند از جمله تایید الهی، تبار، خثخایش میبت اخلاقی،هوش و سخخیاسخخت، جنگاور پیروز بودن و دوری از دروغ را میتوان از جمله مهمترین این موراد بوده اند که موجب شخخد پ ازفتح نظامی مناطق مردم به مرور آنان به عنوان پادشخاهان خود بپذیرند و از فرامین آنان نه رخرفا به خاطر نیروی نظامی آناناطلاعات نمایند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.