Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 129 تا 150)

معلمان در مرحله اجرای برنامه درسی تنها مجری صرف نیستند، بلکه بر اساس باورها و تلقی­های خود از شناخت، یادگیری و تفکر تا حد امکان بر اجرای برنامه درسی مستند و مکتوب تاثیر می­گذارند. ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوری­هایی است که در دهه اخیر در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران به اجرا گذاشته می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای معرفت­شناختی معلمان دوره ابتدایی و میزان اعتقاد به استفاده ازارزشیابی توصیفی دربین آن‌ها است. روش این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است وجامعه آماری آن شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان که درسال تحصیلی 91-1390 تعدادآن‌ها 5060نفر بوده است. برای انتخاب نمونه ازاین جامعه روش طبقه­این سبتی به­کاررفته است وازشش ناحیه آموزشی به نسبت جمعیت معلمان و باتوجه به حجم نمونه پژوهش،نمونه­هاانتخاب و تعداد آن‌ها 384 نفر بودهاست. در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به باورهای معرفت­شناختی از پرسشنامه 63 گویه­ای استاندارد شومر و برای بخش ارزشیابی توصیفی از پرسشنامه محقق ساخته 28 گویه­ای استفاده شده است. روایی و پایاییپرسشنامه استاندارد با استفاده از پژوهش­های متعدد داخلی و خارجی مدنظر قرار گرفته است ولی روایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده نظرات ده نفر از متخصصان علوم تربیتی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ به میزان 92/0 به­دست آمده است. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون F و آزمون تعقیبی دانکن تحلیل شده و نشان می­دهد؛بین باورهای معرفت­شناختی خام معلمان واستفاده ازارزشیابی توصیفی رابطه17/0-امابین باورهای معرفت­شناختی مترقی واستفادهازارزشیابی توصیفی رابطه34/0+وجوددارد. هم­چنین نتایج نشاندادکه جنسیت معلمان باباورهای معرفت­شناختی واستفادهازارزشیابی توصیفی رابطه ندارد. به‌علاوه نتایج آزمونF،نشاندادکه بین باورهای معرفت­شناختی واستفاده ازارزشیابی توصیفی برحسب میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد و معلمان دارای سطح تحصیلات کارشناسی ارشد بیش از سطوح پایین­تر به استفاده از ارزشیابی توصیفی اعتقاد دارند.

Abstract: The teachers are not mere curriculum implementers, but by their beliefs about cognition, knowing and learning, the curriculum could be affected. Descriptive evaluation is one of the important innovations that has been implemented at primary level of Iran’s education system. Main purpose of this research is to investigate the relationship between teacher's epistemological beliefs and their attitudes toward using descriptive evaluation. Research method is correlation and the research population are Isfahan primary teachers (N=5060) from six educational regions. For selecting research sample, categorized sampling method is used and 384 teachers are selected. For data gathering, Two questionnaires were used; schommer's standard questionnaire for epistemological beliefs and a researcher-made questionnaire for attitudes toward descriptive evaluation. For analyzing data, pearson correlation method, F, T and Dankan test were used. The results showed that the correlation between the row epistemological beliefs of the teachers and their attitudes toward using descriptive evaluation was -0/17, and correlation between the advanced epistemological beliefs of teachers and attitudes toward using descriptive evaluation was +0/34. This research also showed that teacher's gender is not related to using or not using descriptive evaluation. However attitudes toward using descriptive evaluation were differed among the teachers based on their academic degrees.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.