Skip to main content
فهرست مقالات

درک مفهوم کسر توسط دانش‌آموزان پایه ششم دوره ابتدایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 133 تا 164)

پژوهش حاضر، درک و فهم دانش‌آموزان از کسرها را با در نظر گرفتن مدل بهر و همکاران مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، 366 نفر از دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان ساوه پس از انتخاب به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری، آزمونی شامل 44 سوال مرتبط با کسرها است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل شده، روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که دانش‌آموزان با میانگین 55 درصد و انحراف استاندارد 22 درصد، درک و فهم متوسطی از کسرها دارند. این دانش‌آموزان زیرساختار جزء به کل را با میانگین 69 درصد بهتر از زیرساختارهای دیگر درک کرده‌اند و در مقایسه با زیرساختارهای دیگر، از زیرساختار اندازه با میانگین 4/40 درصد درک ضعیفی دارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که درک زیرساختار جزء به کل، پیش‌نیازی برای درک زیرساختارهای دیگر و تبعا مفاهیم هم‌ارزی و ضرب کسرها است. همچنین، درک زیرساختار جزء به کل برای درک زیرساختارهای دیگر، الزامی است اما کافی نیست. علاوه بر این، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که زیرساختار نسبت، 5/32 درصد از واریانس هم‌ارزی کسرها را تبیین می‌کند؛ بنابراین درک زیرساختار نسبت در درک مفهوم هم‌ارزی کسرها موثر است. زیرساختار عملگر نیز 8/4 درصد از واریانس ضرب کسرها را تبیین می‌کند. از این‌رو درک زیرساختار عملگر نیز، به درک مفهوم ضرب کسرها کمک می‌نماید.

The purpose of this study is to investigate the student's understanding of fractions, based on Behr et al's model (1983). The research method is descriptive- analytic.. 366 sixth grade students in Saveh city participated in the study by random cluster sampling. The data collecting tool was a test with 44 items related to fractions. Descriptive and inferencial statistics used for analyzing the data. The results showed that students had a moderate understanding of fractions (by mean: 55%, sd: 22%), and their best performance was in part-whole subconstruct (by mean: 69%). Also their weakest performance was in measure subconstruct (by mean: 40.4%). In addition, the study showed that the understanding of part-whole sub-construct is necessary to understand the other sub-constructs, but not sufficient. Another finding was that ratio sub-construct is a prerequisite for understanding equivalent (by R2=32.5%) and the fraction, as operator sub-construct is a prerequisite for understanding concept of multiplication of fractions (by R2=4.8%).


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.