Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل مدیریتی برای پذیرش فناوری های نوین رسانه ای (با تاکید بر همگرایی رسانه ها )

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 125 تا 134)

این پژوهش با هدف طراحی مدل پذیرش فناوری های نوین رسانه ای (با تاکید بر همگرایی رسانه ها) تدوین گردید که روش اجرای پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی، شیوه اجراء توصیفی و نحوه گردآوری داده ها به صورت ترکیبی(کیفی و کمی) است، بطوریکه در ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشنیه پژوهش های در حوزه پذیرش و انتقال فناوری رسانه مولفه ها و شاخص های موثر با استفاده از روش تحلیل محتوا شناسایی و تعیین شدند، سپس مدل مفهومی پژوهش استخراج گردید، همچنین در بخش کیفی پژوهش برای نهایی نمودن شاخص های شناسایی شده با ده نفر از خبرگان صنعت رسانه که بصورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه و تغییراتی نیز در مولفه ها ایجاد شد. در بخش کمی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 42 گویه، پس از تایید روایی آن توسط خبرگان، در بین نمونه آماری300 نفر که بصورت هدفمند از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شده بودند، توزیع و پاسخگویان 285پرسشنامه را عودت نمودند. پس از تحلیل پاسخ های پرسشنامه با نرم افزار SPSSضریب آلفای کرونباخ (پایایی)0.881 شد و در نهایت با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مدل طراحی و معرفی گردید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.