Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پوشش گیاهی اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 1 تا 12)

مرتع یکی از منابع تجدید شونده با ارزش است که در برنامههای توسعه ملی بسیاری از کشورها جایگاه خاصی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی درصد پوشش گیاهی اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از دادههای ماهوارهای می باشد. این مطالعه در منطقهای به وسعت حدود 353150 هکتار در اراضی شور اطراف دریاچه ارومیه انجام گرفت. در این پژوهش پیشپردازشهای مختلف شامل تصحیح هندسی با استفاده از نقشه های توپوگرافی و تصحیحات اتمسفری از روش تفریق عارضه تاریک استفاده شد. عملیات برداشت زمینی در مرداد سال 1393 انجام گرفت. نمونهبرداری در واحدهای گیاهی با روش نمونهبرداری تصادفی طبقه بندی شده انجام شد. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این مدل ابتدا با محاسبه ماتریس همبستگی، وجود یا عدم وجود هم راستایی بین متغیرهای مستقل (شاخصهای گیاهی و باندها) در R منطقه بررسی شد. در این تحقیق بهترین مدل با توجه به مقدار بالاتر 2 انتخاب شد. در مدل انتخابی چندین متغیر از بین تمامی متغیرهای مستقل گزینش شده و به عنوان مهمترین فاکتورهای موثر در تعیین نقشه درصد پوشش گیاهی منطقه معرفی شدند. در نهایت نقشههای تولیدی و نقاط نمونه برداری جهت بررسی صحت نتایج، کنترل گردید. نتایج نشان داد شاخص های مادون قرمز متوسط، مادون قرمز ،PD312 ،MIRVI ،TVI) کنتراست بازتاب در مرئی و مادون قرمز نزدیک، شاخص گیاهی تبدیل شده رابطه معنی داری در سطح 5% با دادههای زمینی داشته و به کمک B و 6 B5 ،B3 ،B و باندهای 2 ،(PD322 نقشه میزان درصد پوشش گیاهی تخمین زده شد. جهت تعیین دقت Backward مدلهای رگرسیونی استفاده شد که صحت کلی نقشه تولیدی از سنجنده Cross Validation نقشه تولید شده از روش ETM+ 89 بدست آمد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، بخش اعظم / برابر 92 % و ضریب کاپای آن 2 0% می باشند. بنابراین می توان چنین - اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه دارای تاج پوشش معادل 20 نتیجهگیری کرد که مراتع در منطقه مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار ندارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.