Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تاثیر ریزگردها بر تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: تالاب شادگان، خوزستان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 17 تا 32)

با توجه به اهمیت زیستمحیطی تالابها، به عنوان سرمایه های ملی و گاه بین المللی، ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی این مناطق بسیار مهم میباشد. یکی از علل کاهش پوشش گیاهی در دهة اخیر افزایش گرد و غبار بوده که تاثیر متقابل بر پوشش گیاهی این مناطق دارد. در این مطالعه، با بررسی تغییرات زمانی پوشش تالاب شادگان خوزستان، ارتباط این تغییرات با طوفانهای گرد و غبار ارزیابی گردید. با در دو دورة زمانی MODIS تصاویر (NDVI) استفاده از شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی 2000 تا 2011 ، تغییرات پوشش گیاهی تعیین و از آمار ریزگردهای ایستگاه هواشناسی اهواز در همین دوره تاثیر شاخصهای ریزگردها (مجموع غلظت سالیانه، غلظت حداکثر سالیانه و متوسط غلظت سالیانه) بر تغییرات پوشش گیاهی این مناطق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان 7 درصدی سطح پوشش گیاهی از سال 2000 تا 2011 بود. نتایج همچنین نشان داد / دهنده کاهش 36 19 درصد به ترتیب مربوط به سالهای 2007 و 2000 و / 25 و 72 / که بیشترین و کمترین سطح آب 67 17 درصد به ترتیب مربوط به سالهای 2000 و / 31 و 27 / بیشترین و کمترین سطح پوشش گیاهی 21 2004 بوده است. با افزایش طوفانهای گرد و غبار بعد از سال 2002 ، مجموع غلظت سالیانه ریزگردها داشت. همچنین در خصوص تاثیر تاخیری ریزگردها، که NDVI 0) با شاخص / ضریب تبیین بالایی ( 85 0 برای تاخیر 2 ماهه بعد از وقوع ریزگرد بدست آمد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.