Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین رویشگاه بالقوه گاوزبان خارک دار (Anchusa strigosa) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان دزفول

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 18 تا 30)

توسعه گیاهان بومی یکی از راهکارهای احیاء مراتع تخریبشده میباشد. گاوزبان خارکدار یکی از گونههای مرتعی شهرستان دزفول و گونهای دارویی و صادراتی است. با (Anchusa strigosa) توجه به تخریب ای نگونه، تحت تاثیر چرای مفرط و تخریب مراتع، میتوان با ملاحظه خواهشهای اکولوژیکی گونه مذکور، اقدام به توسعه رویشگاهی آن نمود. هدف از این تحقیق تعیین رویشگاه بالقوه برای توسعه گونه گاوزبان خارکدار با توجه به معیارهای اقلیمی، خاکی و توپوگرافی با استفاده از سامانههای اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی می باشد. برای این منظور در سال 1394 از داده - های مکانی حضور گونه به عنوان مکانهای بالفعل برای رویش استفاده شد. بخشی از اطلاعات رویشگاهی این گونه با استفاده از مطالعات زمینی و برداشت نقاط حضور آن استخراج شد. بدین ترتیب که ابتدا نقشه نقطهای مناطق حضور بر اساس بازدید میدانی تهیه و سپس اطلاعات بیوفیزیکی رویشگاههای فعلی استخراج شد. جهت تکمیل اطلاعات فوق، خواهشهای اکولوژیک گونه مذکور تهیه، طبقهبندی و ArcGIS® استخراج و با اطلاعات زمینی تلفیق شد. نقشه شش معیار در محیط 10.1 استانداردسازی شد. ازآنجاکه وزن لایههای مذکور یکسان نیست، جهت اولوی تبندی مناطق مستعد رویشگاهی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت وزندهی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد از 464547 هکتاری منطقه، 31 درصد رویشگاه خوب، 38 درصد رویشگاه متوسط، 7 / کل مساحت 3 درصد جزء رویشگاههای ضعیف تا خیلی ضعیف میباشد. درواقع مقدار مساحت مناطق رویشگاهی 349909 هکتار است. همچنین از نتایج تحقیق استنباط میشود / مناسب برای رشد و استقرار ای نگونه 2 که بارندگی بیشترین وزن و شیب کمترین وزن را دارد که نشان داد که معیار بارندگی مهم ترین و شیب بیاهمیتترین برای رشد ای نگونه است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.