Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان رامهرمز با تلفیق مدل دراستیک و تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 62 تا 78)

در مسائل مدیریت منابع آب زیرزمینی ارزیابی آسی بپذیری آبخوان ها به منظور حافظت از این منابع در برابر آلودگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه کارهای مهم و اولیه برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، شناسایی مناطق آسی بپذیر آبخوان و استفاده از نتایج آن برای مدیریت کاربری اراضی است. در این تحقیق، آسیبپذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز در برابر آلودگی، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل دراستیک ارزیابی شده است. در مدل دراستیک نقشه هفت خصوصیات هیدروژئولوژیکی موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی (عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص آبخوان، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، منطقة غیراشباع و هدایت هیدرولیکی) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با یکدیگر ترکیب، و نقشه آسیب پذیری آبخوان تهیه گردید. تلفیق لایهها با سه روش دراستیک- دراستیک، دراستیک- فرآیند سلسله مراتبی و فرآیند سلسله مراتبی- فرآیند سلسله مراتبی انجام شد. از داده های نیترات برای صحتسنجی مدل به دست آمده، استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که قسمت وسیعی از دشت دارای آسیبپذیری کم تا متوسط بوده و تنها قسمتهای جنوب شرق دارای آسیبپذیری زیاد میباشد. همچنین نتایج دو روش دراستیک- دراستیک، دراستیک- فرآیند سلسله مراتبی نسبت به روش فرآیند سلسله مراتبی- فرآیند سلسله مراتبی جواب های بهتری را در منطقه موردمطالعه داشتهاند. مقادیر همبستگی میان شاخص کیو Q) و غلظت نیترات در روشهای دراستیک- دراستیک، دراستیک- فرآیند سلسله مراتبی و فرآیند سلسله مراتبی - فرآیند سلسله به ترتیب / 0/96 و 81 ،0/97 0 به دست آمد که تاییدی بر نتایج حاصل شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.