Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 103 تا 122)

کلیدواژه ها :

جهت‌گیری ورزشی ،انگیزه‌های رقابتی ،هدف‌چینی ،رقابت‌ طلبی و بردگرایی

کلید واژه های ماشینی : جهت‌گیری ورزشی دانشجویان دختر، پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی، دانشجویان دختر و پسر ورزشکار، ورزشکاران، ابعاد جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار، جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دختر، هدف‌چینی دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی، ابعاد جهت‌گیری ورزشی، مقایسهء جهت‌گیری ورزشی دانشجویان دختر، جهت‌گیری ورزشی و انگیزه‌های رقابتی

هدف از تحقیق حاضر مقایسهء جهت‌گیری ورزشی‌ دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی و گروهی‌ شرکت‌کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطهء آن با انگیزه‌های‌ رقابتی آنها بود( N 2350 ).نمونهء آماری این تحقیق را 720 نفر از دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته‌های انفرادی و گروهی‌ تشکیل می‌دادند.ابزار اندازه‌گیری این تحقیق عبارت بود از پرسشنامهء جهت‌گیری ورزشی( SOQ )گیل و دی‌تری(1988)و پرسشنامهء انگیزه‌های رقابتی( SAI )و پلیس(1986).روایی ملاکی‌ و پایایی آزمون-آزمون مجدد این پرسشنامه‌ها در سطح‌ P>0/05 )معنادار بود.در این تحقیق فرضیه‌هایی در سطح‌ P>0/05 )مورد آزمون قرار گرفتند که اهم نتایج آن عبارت است‌ از:بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود نداشت،اگرچه در ابعاد رقابت‌طلبی و هدف‌چینی دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی نسبت به‌ انفرادی برتری داشتند.بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی و انگیزه‌ های رقابتی رابطهء مثبت و معناداری وجود داشت.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق فرضیه‌هایی در سطح‌ P>0/05 )مورد آزمون قرار گرفتند که اهم نتایج آن عبارت است‌ از:بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود نداشت،اگرچه در ابعاد رقابت‌طلبی و هدف‌چینی دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی نسبت به‌ انفرادی برتری داشتند. جدول 3-نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری( MANOVA )متغیرهای مستقل جنسیت و رشته‌های انفرادی و گروهی با متغیرهای وابسته ابعاد جهت‌گیری ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بررسی فرضیهء دیگر تحقیق که آیا بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی و ابعاد انگیزه‌های‌ رقابتی دانشجویان ورزشکار رابطه وجود دارد؟از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس یافته‌های این تحقیق بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار رشته‌های‌ انفرادی و گروهی شرکت‌کننده در هفتمین المپیاد ورزشی،در بعد بردگرایی تفاوت معنی‌داری‌ وجود نداشت ولی در دو بعد رقابت‌طلبی و هدف‌چینی تفاوت معنی‌دار وجود داشت که در هردو بعد دانشجویان ورزشکار رشته‌های گروهی نسبت به انفرادی برتری داشتند. بر اساس یافته‌های دیگر این تحقیق بین ابعاد جهت‌گیری ورزشی و تعامل متغیرهای جنسیت‌ و رشته‌های انفرادی و گروهی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار در دو بعد بردگرایی و هدف‌چینی‌ تفاوت معنی‌دار وجود نداشت ولی در بعد رقابت‌طلبی تفاوت معنی‌داری وجود داشت که در هردو جنس،ورزشکاران رشته‌های گروهی نسبت به انفرادی دارای میانگین رقابت‌طلبی بالاتری بودند و پسران رشته‌های گروهی نسبت به دختران رقابت‌طلبی بیشتری داشتند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.