Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر دو نوع شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 57 تا 70)

کلیدواژه ها :

لپتین تمرین‌های تداومی ،تمرین‌های تناوبی

کلید واژه های ماشینی : لپتین، تغییرات لپتین دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه، لپتین دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه تهران، تمرین‌های، تناوبی، تأثیر معنی‌داری بر تغییرات لپتین، تغییرات لپتین، تغییرات لپتین سرم آزمودنی، تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار، لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه

هدف از انجام این پژوهش تأثیر دو نوع شیوهء تمرینی تناوبی و تداومی بر تغییرات لپتین دانشجویان‌ غیرورزشکار دانشگاه تهران است.در ابتدا 45 نفر از دانشجویان‌ غیرورزشکار با میانگین سنی 8/1-+22سال،وزن 06/8-+5/67 کیلوگرم و قد 23/7-+8/173 سانتی‌متر به‌طور تصادفی خوشه‌ای‌ انتخاب شدند.این افراد به سه گروه 15 نفری کنترل،تداومی و تناوبی تقسیم شدند.قبل و بعد از تمرین‌ها از هر نفر آزمایش خون‌ گرفته شد و میزان لپتین آنها از طریق Elisa,Sandiwhich اندازه‌گیری شد.دورهء تمرینی شامل 16 هفته و هر هفته 3 جلسه‌ تمرین بود.برای تعیین شاخص میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون t student استفاده شد.نتایج نشان داد فعالیت تناوبی تأثیر معنی‌داری بر تغییرات لپتین سرم آزمودنی‌ها ندارد(46/0- P ).اما فعالیت‌ تداومی تأثیر معنی‌داری بر تغییرات لپتین سرم آزمودنی دارد (01/0- P ).

خلاصه ماشینی:

"موارد استثنای این کارها انجام شده توسط گروه‌ محققان نشان داده که لپتین پلاسما می‌تواند با وجود پایدار ماندن تودهء چربی در زنان تمرین‌ کردهء ورزشی کاهش یابد. جدول 4-توزیع شاخص آمار لپتین در گروه تداومی (ng/ml) (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که در جدول 4 مشاهده می‌شود،میانگین و انحراف‌استاندارد لپتین قبل از تمرین به ترتیب برابر 48/5 و 305/2 و میانگین و انحراف‌استاندارد لتین بعد از تمرین برابر با 04/3 و 132/1 است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-لپتین قبل و بعد از تمرین‌های تداومی (ng/ml) در این شکل کاهش لپتین بعد از تمرین در تمامی افراد گروه تداومی مشاهده می‌شود. جدول 5-توزیع شاخص آماری لپتین در گروه کنترل (ng/ml) (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که در جدول 5 مشاهده می‌شود،میانگین و انحراف‌استاندارد لپتین در اولین‌ مرحلهء اندازه‌گیری به ترتیب 9/2 و4/1 و در مرحلهء دوم 45/2 و 7/1 است. جدول 6-شاخص آماری مربوط به لپتین قبل و بعد از تمرین‌های تناوبی (ng/ml) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6 نشان می‌دهد که مقدار P (456/0)از 05/0 بزرگ‌تر است. جدول 7-شاخص آماری مربوط به لپتین قبل و بعد از تمرین‌های تداومی (ng/ml) (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به جدول 7،ملاحظه می‌شود که مقدار P (01/0)از 05/0 کوچک‌تر است. درواقع نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که انجام تمرین‌های استقامتی تا حدود زیادی موجب‌ کاهش لپتین سرم آزمودنی‌ها می‌شود و این تأثیر معنی‌دار است. بنابراین برای رسیدن به نتیجهء این پژوهش،تمرین‌های تناوبی توصیه‌ نمی‌شود بلکه انجام تمرین‌های هوازی می‌تواند موجب تغییرات مفید در لپتین سرم شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.