Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تمرین بر دو نوع محیط انگیزشی (زیاد و کم) بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ادراکی - حرکتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 149 تا 166)

کلیدواژه ها :

انگیزش ،تمرین ،برانگیختگی ،تکلیف ادراکی حرکتی

کلید واژه های ماشینی : پرتاب آزاد بسکتبال ، انگیزشی ، تمرین ، امتیازهای تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال ، برانگیختگی ، انگیختگی ، تکلیف ، گروه تمرین‌کننده در محیط انگیزشی ، یادداری ، اکتساب

هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی اثربخشی‌ دو نوع محیط انگیزشی تمرین بر یادگیری یک تکلیف ادراکی‌ حرکتی(پرتاب آزاد بسکتبال)است.نمونهء آماری این پژوهش‌ شامل 37 نفر از دانشجویان پسر رشتهء تربیت‌بدنی بود که به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.گروه اول(19 نفر)در محیطی‌ با شرایط انگیزشی و برانگیختگی بیشتر و گروه دوم(18 نفر)نیز در محیطی با شرایط انگیزش و برانگیختگی کمتر تمرین کردند. هر دو گروه تمرین‌های خود را در محیطهای تعریف‌شدهء انگیزشی به مدت 6 هفته،در هر هفته سه جلسه و در هر جلسه‌ 15 کوشش انجام دادند.آزمون اکتساب بی‌درنگ پس از پایان‌ دورهء تمرین و آزمون یادداری ده روز بعد از آن اجرا شد.از آزمون‌ پرتاب آزاد بسکتبال به عنوان ابزار اصلی پژوهش استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری‌ های مکرر،آزمون‌های T مستقل و T همبسته استفاده شد.نتایج‌ نشان داد که هر دو گروه آزمایشی به لحاظ اکتساب تکلیف روند روبه‌رشدی داشته‌اند و تمرین در هر دو محیط انگیزشی تأثیر معنی‌داری بر یادگیری تکلیف داشته است.تفاوت معنی‌داری‌ بین دو گروه مورد بررسی در اکتساب و یادگیری تکلیف مشاهده‌ نشد،اما یادگیری مهارت در شرایط محیطی پرانگیزه و با برانگیختگی زیاد از ثبات بیشتری برخوردار است و با نوسان‌های‌ کمتر در اکتساب تکلیف در طول مهارت دورهء یادگیری همراه‌ است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-میانگین و انحراف‌معیار امتیازهای دو گروه مورد بررسی در مراحل پیش‌آزمون،آزمون اکتساب و یادداری تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال همراه با آزمون t مستقل (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1 نشان می‌دهد که گروه‌های تمرین‌کننده در محیط انگیزشی زیاد و محیط انگیزشی کم به لحاظ کسب امتیاز تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال در مراحل پیش‌آزمون،آزمون‌ اکتساب و یادداری اختلاف معنی‌دار آماری ندارند زیرا مقدار t به دست آمده در کلیهء مراحل از مقدار t بحرانی کمتر است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2 تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر نشان می‌دهد که هر دو گروه تمرین‌کننده در محیط انگیزشی زیاد و محیط انگیزشی کم به لحاظ کسب امتیاز تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال روند روبه‌ رشدی داشته‌اند و تمرین در هر دو محیط انگیزشی تأثیر معنی‌داری بر اکتساب تکلیف داشته‌ است،زیرا مقدار F به دست آمده(31/34)از مقدار F بحرانی بیشتر است. جدول 3-آزمون t همبسته بین میانگین امتیازهای تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال در مراحل آزمون‌ اکتساب-یادداری،پیش‌آزمون-یادداری برای دو گروه مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3 نشان می‌دهد که بین میانگین امتیازهای پیش‌آزمون-یادداری در هر دو گروه‌ تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. همچنین ویژگی‌های عمومی اجرا هنگام‌ یادگیری تکالیف ادراکی حرکتی که شامل پیشرفت،همسانی و پایداری در اجرای تکلیف است و مگیل(2000)به آنها اشاره کرده است‌7در هر دو گروه مشاهده شد که البته این ویژگی‌ها در گروه تمرین‌کننده در محیط انگیزشی بالا،نمود بیشتری دارد. تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر نشان داد که هر دو گروه تمرین‌کننده در محیط انگیزشی زیاد و محیط انگیزشی کم به لحاظ کسب امتیاز تکلیف‌ پرتاب آزاد بسکتبال روند روبه‌رشدی داشته‌اند و تمرین در هر دو محیط انگیزشی تأثیر معنی‌داری بر اکتساب تکلیف داشت است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.