Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت های سرعتی (RSA) در زنان بسکتبالیست

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 167 تا 178)

کلیدواژه ها :

ورزش‌های تیمی ،توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی‌ (RSA) و حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)

کلید واژه های ماشینی : توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی ، آزمون توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی ، RSA ، توان هوازی و توانایی ، زنان بسکتبالیست ، بازیافت ، فوتبال توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی ، فعالیت‌های سرعتی در زنان بسکتبالیست ، زنان بسکتبالیست رابطهء معنی‌داری مشاهده ، پژوهش بررسی رابطهء توان هوازی

در بسیاری از ورزش‌های تیمی از جمله‌ بسکتبال،هاکی و فوتبال توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی با فواصل بازیافت کوتاه از شاخص‌های مهم آمادگی ورزشکار محسوب می‌شود.هدف این پژوهش بررسی رابطهء توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی در زنان بسکتبالیست بوده‌ است.به این منظور 30 بسکتبالیست زن عضو تیم‌های برتر تهران‌ در سال 84 انتخاب شدند.میانگین سن،قد،وزن و درصد چربی‌ آزمودنی‌ها به ترتیب 20 سال،8/167 سانتی‌متر،07/60 کیلوگرم و 5/22 درصد بود.هریک از آزمودنی‌ها در 2 روز مجزا،حداقل به‌ فاصلهء ساعت در مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی‌ المپیک حاضر شدند و به ترتیب در آزمون سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) و آزمون توانایی تکرار فعالیت‌های‌ سرعتی (RSA) شرکت کردند. VO2max با استفاده از پروتکل‌ نوارگردان بروس و با دستگاه تجزیه‌وتحلیل گازهای تنفسی و RSA با استفاده از 12 تکرار دو 20 متری با فواصل 20 ثانیه‌ سنجیده شد.برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش آماری‌ ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS 12 استفاده شد.

خلاصه ماشینی:

"هریک از آزمودنی‌ها در 2 روز مجزا،حداقل به‌ فاصلهء ساعت در مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی‌ المپیک حاضر شدند و به ترتیب در آزمون سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) و آزمون توانایی تکرار فعالیت‌های‌ سرعتی (RSA) شرکت کردند. از مهم‌ترین مطالعات در این میان، (1)- Repeated-Sprint Ability(RSA) (2)- Mc Mahon Wenger (3)- Tomlin Wenger پژوهشی است که هافمن‌1(1997)روی 197 سرباز پیاده‌نظام انجام داد و مشاهده کرد وقتی‌ میزان آمادگی هوازی از میانگین جامعه بیشتر باشد،بهبود بیشتری در میزان بازیافت پس از فعالیت ورزشی شدید آشکار نمی‌شود6. جدول 1-توزیع شاخص‌های آمار توصیفی و ویژگی‌های فردی آزمودنی ها(30- n ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 2،میانگین و انحراف‌استاندارد متغیرهای به دست آمده از آزمون بروس(حداکثر اکسیژن مصرفی)و آزمون RSA (بهترین زمان فعالیت سرعتی،مجموع زمان‌های تکار فعالیت‌های سرعتی و شاخص افت سرعت)ارائه شده است. جدول 2-میانگین و انحراف‌استاندارد VO2max و متغیرهای آزمون RSA آزمودنی‌ها(30- n ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج مربوط به همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول 3 ارائه شده است و چنانچه مشاهده‌ می‌شود: 1. مهم‌ترین یافتهء پژوهش حاضر،وجود همبستگی معنی‌دار بین حداکثر اکسیژن مصرفی و شاخص افت سرعت در تکرار فعالیت‌های سرعتی بوده است(001/0- p و 59/0- r ). ازجمله تاملین و ونگر(2002)رابطهء آمادگی‌ هوازی،حفظ توان و حداکثر اکسیژن مصرفی حین فعالیت شدید تناوبی را بررسی کردند و به این‌ نتیجه رسیدند بین VO2max و پاسخ هوازی به چرخه‌های سرعت بازیافت(10 فعالیت 6 ثانیه‌ای‌ با فواصل 30 ثانیه استراحت غیرفعال)و افت توان-هر دو-رابطهء معنی‌داری وجود دارد11. نتیجه‌گیری نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت‌های سرعتی‌ همبستگی متوسطی وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.