Skip to main content
فهرست مقالات

بینش دکارت و علم مکانیک

نویسنده:

(2 صفحه - از 13 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : دکارت ، بینش دکارت و علم مکانیک ، طبیعیات ، علم مکانیک ، بینش دکارت ، جوهر ، جسم ، امتداد ، اصالت ، معنی

نوشتهء حاضر حاوی چند نکته و تذکر کلی است دربارهء بینش دکارت و دو بخش اساسی آن یعنی فلسفهء اولی‌ و طبیعیات،و نیز بررسی مقدماتی امکان رابط بودن علم‌ مکانیک-به معنی دکارتی کلمه-میان این دو بخش.

خلاصه ماشینی:

"با اینحال جای این پرسش باقی می‌ماند که واقعا منظور دکارت از امتداد چیست؟به نظر می‌رسد که دکارت‌ امتداد را بی‌آنکه خود توجهی داشته باشد به دو معنی‌ متفاوت به کار برده است:نخست همان معنی که«امتداد تنها چیزی است که ماهیت جسم را می‌سازد و ما از آن‌ تصور واضح و متمایزی داریم. اگر چه این نتیجه‌گیری از بینش دکارت‌ ممکنست عجولانه باشد اما بدون شک خاستگاه روح‌ مغرور علمی را که در قرون اخیر طبیعت را در ابعاد خاصی مسخر خود کرده است می‌توان در همین جا یافت، با توجه به اینکه فکر دکارت بخاطر تحاذی با امتداد جنبه‌ کمی می‌یابد و از سوی دیگر،اصالت عقل خاص او روش‌ کمی ریاضی را برای استنتاج عرضه می‌کند شاید بتوان‌ گفت که با اطلاق اراده و اعمال فکر کمی می‌توان امتداد و حرکت را به تسخیر درآورد-گرچه جای این حرف باقی‌ می‌ماند که اراده می‌تواند منشأ خطا هم بشود. این معنی‌ یقینا با معنی فوق الذکر متفاوت است اما می‌توان این‌ سؤال را طرح کرد که آیا در نظر خود دکارت میان این‌ دو معنی ارتباطی نبوده است؟وگرنه چه دلیلی وجود داشته است که او صفت یا فن را که منجر به رفاه برای‌ انسان می‌شود مکانیک بنامد؟ علم مکانیک به منزلهء رابط میان فلسفهء اولی و طبیعیات: چنانکه اشاره شد علم مکانیک دکارتی را می‌توان از مفهوم«امتداد»که موضوع طبیعیات است بیرون کشید."

صفحه: از 13 تا 14