Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین مدل تاب‌آوری خانواده براساس دیدگاه متخصصان خانواده، زوجین و پژوهش‌ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 159 تا 178)

این پژوهش با هدف تدوین مدلی از تاب‌آوری خانواده مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شده است. این پژوهش به‌شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه‌ای انجام شده است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری است؛ جامعه آماری در بخش مصاحبه با متخصصان خانواده شامل کلیه متخصصان خانواده کشور ایران که دارای مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایش‌های رشته‌های مشاوره و یا روان‌شناسی در سال تحصیلی 95-1394 بود که حداقل 5 سال تجربه کار درمانی با زوجین و خانواده‌ها را داشتند که برای انتخاب نمونه از شیوه نمونه‌گیری همگون استفاده شد. جامعه آماری در بخش مصاحبه با زوجین شامل کلیه دبیران متاهل آموزش‌وپرورش استان فارس در سال تحصیلی 95-1394 بود که برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای و از روی فهرست دبیران حاضر به همکاری، انتخاب شدند و نمونه‌گیری تاحداشباع مقوله ادامه یافت. درنهایت 15 متخصص خانواده با روش نمونه‌گیری هدف‌مند بررسی شدند. همپنین 24 زوج با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شده است. برای بررسی محتوای مصاحبه‌های صورت‌گرفته، مفهوم‌سازی و استخراج مقوله‌ها از شیوه نظام‌مند استفاده شد. طرح تحقیق نظام‌مند نظریه‌ برخاسته از داده‌ها بر استفاده از مراحل تحلیل داده‌ها ازطریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تاکید دارد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA10استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل متن مصاحبه با متخصصان خانواده در کدگذاری باز 170 مقوله و در کدگذاری محوری براساس شباهت موضوعی 21 مقوله، در تجزیه و تحلیل متن مصاحبه با زوجین در کدگذاری باز 155 مقوله و در کدگذاری محوری براساس شباهت موضوعی 20 مقوله و از تجزیه‌وتحلیل کیفی پژوهش‌ها پیرامون تاب‌آوری خانواده 97 مقوله به‌دست آمد که درکدگذاری محوری براساس شباهت موضوعی در 16 دسته موضوعی قرار گرفتند. سپس با استفاده از مثلث‌سازی براساس مقوله‌های مستخرج از مصاحبه با زوجین، متخصصین خانواده و پژوهش‌ها مدل تاب‌آوری خانواده در 16 بعد تدوین شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.