Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه مدل رضایت‌مندی شهروندان از دولت الکترونیک به‌منظور بهبود اعتماد عمومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (30 صفحه - از 83 تا 112)

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد، مولفه‌ها، شاخص‌ها و ارائه مدل رضایت‌مندی شهروندان از دولت الکترونیک به‌منظور بهبود اعتماد عمومی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی محسوب می‌شود. جمع‌آوری داده‌ها نیز با روش آمیخته از نوع اکتشافی (ترکیبی کیفی و کمی) صورت گرفته که جمع‌آوری داده‌های کیفی از طریق تحلیل محتوای متون (با روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز و با ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری) و با کسب نظر خبرگان (روش تجزیه‌وتحلیل آمار توصیفی و با ابزار گردآوری پرسش‌نامه)انجام و داده‌های کمی نیز از طریق پرسش‌نامه گردآوری شده است (روش تحلیل آمار استنباطی با به‌کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تاییدی). نمونه آماری را در مرحله کیفی 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و در مرحله کمی 402 نفر از شهروندان شهر اراک تشکیل دادند. یافته‌ها: بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا، پس از بررسی ادبیات، ابعاد، مولفه‌ها و فهرستی از 85 شاخص تهیه شد سپس طی سه مرحله دلفی از خبرگان در باب آن‌ها نظرسنجی شد و در نهایت 73 شاخص در 3 بعد و 10 مولفه به‌عنوان شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از دولت الکترونیک به‌منظور بهبود اعتماد عمومی باقی ماند. نتیجه‌گیری: پس از ارائه الگوی مورد نظر، الگو درگروه بزرگ‌تر شهروندان شهر اراک از طریق تحلیل عاملی تاییدی اعتبارسنجی شد و در نهایت سازه الگو تایید شد و مدل ارائه و نتایج تفسیر شد. نتایج نشان داد که در بین ابعاد سه‌گانه، بعد رضایت از شفافیت و شاخص‌های آن با بار عاملی 941/0 بیشترین تاثیر را بر روی مولفه‌های اعتماد عمومی دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.