Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش و ارزیابی تهدیدهای کشورهای منطقه علیه ج.ا.ایران با استفاده از الگوی مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (34 صفحه - از 1 تا 34)

چکیده:

عدم برآورد تهدیدهای آیندة ج.ا. ایران که می‌تواند اثری منفی بر اجرای مأموریت نیروهای مسلح گذارد، همواره مسئلة اصلی فرماندهان بوده است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین شدت تهدیدها علیه ج.ا.ایران است که می‌توانند بر حُسن انجام مأموریت نیرو‌های مسلح مؤثر واقع شوند. این تحقیق به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش است که اولویت تهدیدها علیه ج.ا.ایران کدامند؟ برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و اعتبارسنجی داده‎های گرد‎آوری شده نیز از آمار توصیفی و استنباطی و روش تحلیل نظام‌مند (سیستماتیک) استفاده شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی و نوع آن کاربردی بوده و تبیین مبانی نظری و عوامل مؤثر بر تهدیدها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و انجام تحقیق به روش میدانی با برگزاری جلسه‌های نخبگی و مصاحبه با صاحبنظران و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق شامل ‌60 نفر از کارشناسان، محققان و نخبگان مرکز مطالعات راهبردی آجا و نخبگان نیروهای مسلح و مراکز امنیت‌پژوهی، علمی و دانشگاهی بوده است. نتیجة تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین کشورهای تهدیدکنندة ج.ا.ایران به‌ترتیب آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و ترتیب شش کشور منطقه‌ای در تهدید علیه ج.ا.ایران نیز مشخص شده است.

Failure to estimate the future threats of I.R. of Iran that could have a negative effect on the mission of the Armed Forces has always been the main concern for the commanders. The purpose of this study is to determine the severity of these threats against I.R. of Iran that could contribute to the success of the mission of these forces. This research seeks to answer this question: What is the priority of the threats against I.R of Iran? In order to analyze the research data and validate the collected data, descriptive and inferential statistics and systematic analysis method have been used. The research method has been descriptive and its approach was an applied one. Explaining the theoretical foundations and influential factors on threats were conducted using library resources and doing field research, holding elite sessions, interviewing experts and using a questionnaire. The statistical population of this research consisted of 60 the experts, researchers and elites of the AJA’s Strategic Studies Center, and the elites of the Armed Forces and Security of Research, Scientific and Academic Centers. The results of the research show that the most important threatening countries of I.R. of Iran are the United States and the Zionist regime, respectively and the arrangement of the six regional countries has also been identified regarding the threat against I.R. of Iran.

خلاصه ماشینی:

عمق (نفوذ) مقصود از شاخص عمق در سنجش و ارزیابی تهدیدها عبارت اسـت از دانسـتن ایـن مسئله که تهدیدهای موجود چه بخشی از منـافع ملـی یـک کشـور را مـورد هـدف قـرار می دهند؛ به این معنا که تهدید مورد مطالعه چه حوزه هایی را به مخـاطره مـی انـدازد؟ آیـا حوزه های موضوعی که مورد تهدید قرار گرفته اند، ارزش تخصیص منابع بسیار برای دفـع تهدید را دارند یا خیر؟ بنابراین در این مبحث بایـد بـه تقسـیم بنـدی منـافع هـر کشـور و اولویت بندی آنها پرداخته شود. این ایده از سوی بیشتر کارشناسـان و تحلیلگـران مسـائل امنیتـی پذیرفتـه شـده ، از این رو مشاهده می شود که گزارة کلی «برچر»١ مبنی بر افزایش شـدت بحـران در نتیجـۀ افزایش تعداد بازیگران برای مقولۀ تهدید پذیرفته شده و بـه عنـوان یـک اصـل درآمـده است ؛ اما این تلقی در عین شیوعی که دارد، تنها بخشی از واقعیت را نشان می دهـد کـه در مدیریت تهدیدها کاربرد دارد. پس از تعیین شدت تهدیدها، لازم بود که بر اساس «الگوی مرکز مطالعات راهبـردی آجا برای ارزیابی تهدیدها»، احتمال وقوع تهدیدها نیز تعیین گردد؛ زیـرا شـدت تهدیـد به تنهایی میزان اهمیت و جدی بودن تهدیدها را مشخص نمیکند و باید احتمـال وقـوع تهدیدها نیز در محاسبۀ توان تهدیدها در نظر گرفته شود؛ به ایـن منظـور بـا اسـتفاده از ١- از آنجا که ١٧ کشور دارای مرز مشترک زمینی و دریایی با ج . ا. ایران کمک نماید، بنابراین از اهمیـت بسـیار زیادی برخوردار بوده و نشان میدهد که با توجه به شاخص های گفته شده و دو معیـار شدت و احتمال وقوع تهدیدها، مهم ترین تهدیدها علیه ج .

کلیدواژه ها:

الگو ،تهدید ،سنجش و ارزیابی ،کشورهای منطقه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.